Pomembna obvestila

Skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi so občine: Brda, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko s 1.7.2017 uvedle obveznost sistematičnega nadzorovanja in ravnanja z grezničnimi goščami, ter blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za gospodinjstva, ter ostale poslovne subjekte. Storitev praznjenja greznic in odvažanja blata iz MKČN je organizirana kot javna obvezna gospodarska služba, ki jo izvaja družba Vodovodi in kanal... Preberi več

Obvestilo namenjeno prebivalcem MONG, ki niso priključeni na javni vodovod 27JUL

Do sedaj je bilo praznjenje greznic prepuščeno lastnikom objektov. Pogosto so praznjenje in odvoz izvedli nepooblaščeni izvajalci, ki tudi niso imeli možnosti za ustrezno obdelavo prevzetega materiala.  Ta je nekontrolirano končal na različnih mestih v okolju.V skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi s 1.7.2017 uvajamo na področju Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica, Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Renče-Vogrsko sistematično opravljanje s... Preberi več

Obvestilo, našim odjemalcem, ki NISO priključeni na javno kanalizacijsko omrežje 27JUL

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Brda, Občini Miren-Kostanjevica, Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter-Vrtojba in Občini RenčeVogrsko obvešča vse uporabnike, da je v mesecu juliju 2017 pričel z zaračunavanjem čiščenja odpadnih voda.Do sedaj so na območju v upravljanju javnega podjetja delovale le manjše čistilne naprave. Glede na sklepe vseh občinskih svetov, ki so bili sprejeti v začetku leta 2010, se storitev čiščenja do dokončanja centralne... Preberi več

Obvestilo našim odjemalcem, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje 27JUL

NAČIN OBVEŠČANJA JAVNOSTI – PITNA VODA  Skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.:19/04, 35/04, 26/06, 92/06-P1, 25/09) in s strokovnimi priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih. Upravljavci pomembnejših javnih objektov (vrtcev, šol, bolnišnic) bodo v posameznih primerih uvrščeni na prioritetno listo obveščanih. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., izvajalec gospodarske javne slu... Preberi več

Način obveščanja javnosti - Pitna voda 21JAN