Our business

Treatment of municipal waste water

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda obdeluje v:

1.   MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH ( MKČN )
MKČN je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2000 PE*, v kateri se s pomočjo naravnega ali umetnega prezračevanja ustvarja pogoje za aerobno biološko razgradnjo raztopljenega organskega onesnaženja. Očiščena voda se lahko odvaja v okolje z infiltracijo v tla ali neposredno v površinsko vodo.

Lastniki MKČN morajo:
* 1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.


2.  NEPRETOČNIH GREZNICAH
Nepretočna greznica je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oz. obdelavo na komunalno čistilno napravo.
Komunalno odpadno vodo je izjemoma dovoljeno zbirati v nepretočni greznici le na območjih, kjer čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN tehnično ni izvedljivo zaradi prepovedi odvajanja odpadne vode v vode ali posebnih razmer, ki lahko negativno vplivajo na delovanje MKČN (npr. posebne geografske razmere ali nestalno naseljene stavbe).

Lastniki objektov z nepretočnimi greznicami morajo zagotoviti redno praznenje nepretočnih greznic izključno z uporabo storitev javne službe.


OBSTOJEČE GREZNICE

Obstoječa oz. pretočna greznica je greznica, ki je na obstoječih objektih že obratovala pred letom 2007.

V taki greznici se komunalna odpadna voda obdeluje anaerobno in se pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode (dvo- ali triprekatne greznice). Obdelana odpadna voda se na iztoku iz objekta odvaja v okolje, običajno z infiltracijo v tla.
Uporaba obstoječih greznic je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do leta 2015 za objekte na občutljivih in vodovarstvenih območjih ter do leta 2017 za vse ostale objekte.

Lastniki objektov z obstoječimi greznicami morajo zagotoviti praznenje obstoječih (pretočnih) greznic po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta in izključno z uporabo storitev javne službe.Ali veste, da...
 • lahko vložite vlogo za znižanje okoljske dajatve, če odvajate odpadno vodo v MKČN, v primeru greznice pa znižanje okoljske dajatve ni možno,
 • da je padavinsko odpadno vodo prepovedano odvajati v greznico ali MKČN,
 • je odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske ali ostale površine in v javno kanalizacijo prepovedano in da so za ta ravnanja predpisane kazni,
 • je treba blato in ostalo vsebino iz MKČN in greznic tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi.

Ljudem na voljo 24 / 7 

Ljudje uporabljamo številne koristi današnje civilizacije, ne da bi se sploh zavedali, koliko ljudi in koliko tehnologije stoji za tem. To velja tudi za oskrbo s čisto vodo in za odvajanje odpadne vode. Le malokdo se zaveda, da mnoga današnja komunalna podjetja, ki nam zagotavljajo to dobrino, sodijo med visoko tehnološka. To oskrbo preprosto štejemo kot nekaj samoumevnega. Pa ni. Za tem stoji velika ekipa ljudi z moderno opremo.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. poleg oskrbe prebivalstva s pitno vodo skrbi tudi za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Na območju petih občin na Goriškem upravljamo s približno 324 kilometri kanalizacijskih vodov. Poleg upravljanja z javno infrastrukturo ter zagotavljanja kakovostnih storitev v okviru javne gospodarske službe so naše ekipe na voljo tudi vsem krajanom in podjetjem v regiji - 24 ur na dan in 7 dni na teden.

“Nekatere naloge lahko izvajamo samo ponoči, ko uporabniki ne opravljajo svoje dejavnosti,” poudari član ekipe enega od dveh komunalnih vozil, ki so v lasti podjetja. “Tak primer je recimo kuhinja v bolnišnici, kjer moramo počakati, da se zapre, da bi lahko mi opravili svoje delo.” Ekipe podjetja tako nikoli ne mirujejo, temveč poleg opravljanja redne dejavnosti poskrbijo tudi za odpravljanje občasnih nevšečnosti, ki se dogajajo ljudem. 

Ker je območje, ki ga pokrivamo, kar obsežno, dežurni telefon stalno zvoni. Še vedno premalo naših odjemalcev, ljudi in podjetij, skrbi za redno vzdrževanje svojih naprav in opreme, zato običajno pokličejo, ko se jim kaj zalomi. Samo redno vzdrževanje in čiščenje komunalnih naprav lahko prepreči visoke stroške, ki nastopijo, ko je že prepozno.
Med pomembnimi težavami, s katerimi se soočamo, so tudi odpadki, ki ne sodijo v kanalizacijo. Ljudje se premalo zavedajo, da v kanalizacijo sodi le odpadna voda, ne pa vse kar odrabimo (npr. vlažilni robčki, ki zamašijo črpalke).

Pomembna prelomnica za podjetje in regijo bo načrtovana centralna čistilna naprava, ki je tik pred pričetkom gradnje. Projekt bo pomemben tako zaradi okoljskih razlogov kot tudi zaradi številnih drugih sprememb, ki jih bo vnesel v delovanje in poslovanje podjetja. To je eden ključnih projektov za našo regijo!

Evropski predpisi bodo poleg tega projekta v prihodnjih letih terjali še številne druge prilagoditve. Do leta 2017 bodo morala vsa naselja, ki imajo določeno gostoto poselitve, imeti urejene kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami. Razpršene posamične gradnje pa bodo morale imeti lastno malo čistilno napravo.
V malih čistilnih napravah, ki bodo nadomestile sedanje greznice, se s pomočjo prezračevanja ustvarja pogoje za razvoj mikroorganizmov, ki čistijo vodo tako, da se hranijo z organskimi snovmi, ki so raztopljene v njej. Tako kot sedaj čistimo greznice, bomo morali po namestitvi čistilnih naprav iz njih odstranjevati blato, ki bo nastajalo v procesu čiščenja odpadnih voda.


Seznam čistilnih naprav v našem upravljanju:
 • Bilje
 • Stara gora
 • Ravnica
 • Kromberk – Loke
 • Šmartno
 • Gonjače
 • Medana
 • Kozana
 • Prvačina