Politika varovanja osebnih podatkov

Datum: 25.5.2018
Spoštovani uporabniki,

Z novo Uredbo Evropske unije o varovanju osebnih podatkov – General Data Protection Regulation (GDPR), ki se je pričela uporabljati 25. 5. 2018, smo zavezani k varstvo osebnih podatkov.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zbira o vas, ko se naročite na storitve povezane z dejavnostjo podjetja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, obračun storitev, vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture in druge storitve podjetja). Osebe, ki dostopajo do takih podatkov so zavezane, da jih uporabljajo le za namen, ki je skladen z Uredbo GDPR, torej imajo zakonsko podlago, imajo z vami sklenjeno pogodbo ali pa pridobljeno soglasje z vaše strani. Podatke skrbno obdelujemo ter ustrezno varujemo. Zavedamo se, da je zasebnost za vas pomembna.

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Uredba EU (GDPR) o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov so:

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
Kromberk, Cesta 25. junija 1b
5000 Nova Gorica
tel. 05/339 11 00, e-pošta: tajništvo@vik-ng.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave


Za namene storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, obračunavanje storitev, vzdrževanja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, obveščanja o kakovosti pitne vode, napak na omrežju ali priključkih in drugih storitev javnega podjetja potrebujejo Vodovodi in kanalizacija d.d. vaše osebne podatke.

V kolikor želite uporabljati storitve povezane z dejavnostjo podjetja morate izpolniti, v odvisnosti od uporabljene storitve, ustrezen dokument (obrazec/naročilnico/prijavo/soglasje/pogodbo), ki ga dobite na spletni strani javnega podjetja.

Z izpolnitvijo dokumenta (registracije/prijave/obrazca/naročilnice/soglasja/pogodbe) in njeno potrditvijo posredujete javnemu podjetju naslednje osebne podatke: Ime in priimek stranke, naslov, šifra priključka, šifra stranke, telefonska številka, številka faxa, e-mail, davčna številka, EMŠO, TRR račun. Glede na uporabljeno storitev je osebnih podatkov lahko manj.

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. spoštujejo vašo zasebnost in je zavezano, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Z namenom preprečitve nepooblaščena dostopa do pridobljenih podatkov ali njihovim razkritjem, ohranitvijo točnosti osebnih podatkov in zagotovitvijo njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo. 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete pri vključitvi v naše storitve v podjetju obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov pri uporabi spletnih storitev podate s tem, ko na spletni strani izbrane storitve podjetja kliknete potrditveno polje. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete, skladno z zakonodajo, umaknete pa ga z zahtevkom, ki ga posredujete na elektronsko pošto: info@vik-ng.si.
V primeru umika soglasja bomo vaše zbrane osebne podatke izbrisali v skladu z zakonodajo in veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. 

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev 


Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov o naših uporabnikih lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov kot na primer obračunavanje storitev, tiskanje in pošiljanje računov strankam. 

S svojimi podizvajalci v okviru pogodbe jasno določimo kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in vse drugo, kar je pomembno z vidika varstva osebnih podatkov. Ti podizvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana. 

Varnost vaših osebnih podatkov 


V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje skrbeli za vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo od naših uporabnikov. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem ter izgubo podatkov. 

Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh. 

Vaše pravice 


V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas. Osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo popravili.

Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Čas hrambe osebnih podatkov


Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. hrani vaše osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo in za namene vezane z dejavnostjo podjetja (obračun storitev vodarine, vzdrževanju vodovodne infrastrukture, varnost oskrbe s pitno vodo, obveščanje v primeru napak, novic, vabil, …). Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno zakonodajo. V primeru, ko veljavna zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, javno podjetje izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.