Koristne informacije

NAČINI OBVEŠČANJA JAVNOSTI

NAČIN OBVEŠČANJA - 12., 17., 22. in 31. člen Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023)


Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d. je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Renče – Vogrsko in Občine Brda. 

Skladno z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) in Navodilom o načinu obveščanja (Uradni list RS, št.109/2023) vas seznanjamo z načini in roki obveščanja uporabnikov.

Upravljavci pomembnejših javnih objektov kot so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, domovi (dijaški, študentski, za starejše), živilski obrati, so uvrščeni na posebno listo in bodo prioritetno obveščani. 

Člen Uredbe
VZROK ZA OBVEŠČANJE
ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
12. Pitna voda je neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave Javno podjetje obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta1 najpozneje v dveh urah, v ostalih primerih čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi. Glede na dogovor s posameznim uporabnikom so možni sledeči načini obveščanja:
- telefonski klic,
- SMS,
- Pošta,
- e-pošta.
17. Pitna voda je neskladna ali zdravstveno neustrezna in je potrebna omejitev ali prepoved uporabe pitne vode Javno podjetje obvesti lastnika oziroma uporabnika ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v 2 urah (obvešča vsak dan do preklica).2  Spletna stran www.vik-ng.si in
- za manjše območje3 izroči obvestilo prizadetim uporabnikom osebno v obliki : dopisa ali ustno ali s plakatom.
- za večje območje prizadetim uporabnikom posreduje obvestilo
   • med delavniki (med 6:00h in 19:00h) preko Radia Koper in/ali Radia Robin in Republiškega centra za obveščanje.
   • v večernih in nočnih urah (med 19:00 in 6:00) preko Radia Slovenija in/ali Radia Robin in Republiškega centra za obveščanje.
- Določi upravljalec glede na nastalo situacijo (SMS, e-pošta, telefon, osebno)
17. Pitna voda je neskladna ali zdravstveno neustrezna in je potrebna prekinitve oskrbe s pitno vodo. Javno podjetje obvesti lastnika oziroma uporabnika ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v 24 urah
31. Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi. Javno podjetje obvesti lastnika oziroma uporabnika na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh

1 Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila. 

2 Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. 
Uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. 
Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila

3 Manjše območje šteje do 50 uporabnikov. Kar je nad 50 uporabnikov je večje območje.


DRUGI NAĆINI OBVEŠČANJA

Javno podjetje splošna obvestila o skladnosti pitne vode občasno objavlja v tiskanih in elektronskih medijih. 
Ostale javno dostopne informacije uporabniki lahko prejmejo:
  • v informacijski pisarni Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Kromberk, Nova Gorica v času uradnih ur
  • po elektronski pošti na naslovu : #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#,
  • na spletni stani podjetja  Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica www.vik-ng.si 

« nazaj