Naše dejavnosti

Male komunalne čistilne naprave (MKČN)

MKČN je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2000 PE*, v kateri se ustvarja pogoje za razgradnjo raztopljenega organskega onesnaženja. Očiščena voda se lahko odvaja v okolje z infiltracijo v tla ali neposredno v površinsko vodo.
(* 1 PE je onesnaženje, ki ga dnevno povzroči ena oseba.)


MKČN ≤ 50 < 2000 PE:
Lastniki/upravljavci so dolžni PRIJAVITI obratovanje MKČN izvajalcu javne službe (Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.), mu posredovati prve meritve ter redno dostavljati obratovalne monitoringe, zaradi pravilnega obračunavanja okoljske dajatve za obremenjevanje okolja.

MKČN do 50 PE:
Lastniki/upravljavci so dolžni prijaviti obratovanje MKČN izvajalcu javne službe v 15 dneh po pričetku obratovanja MKČN – VIK in mu v 3 do 9 mesecih od pričetka obratovanja posredovati POROČILO O PRVIH MERITVAH ZA MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE skupaj z analiznim izvidom. Poročilo o prvih meritvah lastnik/upravljavec izdela v sodelovanju z nami (Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.)

Prve meritve in obratovalni monitoring skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda izvede pooblaščena organizacija, ki ima za izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa ustrezno akreditacijo.

Poleg tega so lastniki/upravljavci MKČN < 2000 PE dolžni:
 • Zagotavljati brezhibno delovanje MKČN;
 • Hraniti in voditi dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN, podatke o ravnanju z blatom in podatke o izrednih dogodkih;
 • Voditi obratovalni dnevnik in poslovnik za MKČN velikosti od 50 PE do 2000 PE;
 • Naročati odvoz blata po navodilih proizvajalca oz. najmanj enkrat na tri leta.
Obveznosti upravljavca male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE)
Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE mora izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe omogočiti pregled te naprave razen če mu predloži analizne izvide.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti:
 1. izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,
 2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
 3. vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
 4. poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
 5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
 6. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo, in
 7. podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora dokumente iz 1.,2., 3. in 4. točke hraniti v celotnem obdobju njenega obratovanja, podatke iz 5., 6. in 7. točke pa najmanj pet let.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti:
 • podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu** ali analizne izvide ali
 • dokumentacijo in podatke v točkah od 1 do 7

**Izvajalec javne službe vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda poročilo.

V okviru pregleda preveri zlasti:
 • ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
 • nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
 • zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
 • način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
 • hrambo podatkov o MKČN