OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Obstoječe (pretočne) greznice

Lastniki greznic morajo poskrbeti za pravilno izvedbo in delovanje greznic ter njihovo redno praznjenje.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. so s strani občin določen izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in izvaja redno in izredno praznjenje greznic in odvoz grezničnih gošč na Centralno čistilno napravo Nova Gorica.

Obstoječa oz. pretočna greznica je greznica, ki je na obstoječih objektih že obratovala in je bilo zanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred letom 14.12.2002.

V taki greznici se komunalna odpadna voda obdeluje anaerobno in se pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode (dvo- ali triprekatne greznice). Obdelana odpadna voda se na iztoku iz objekta odvaja v okolje, običajno z infiltracijo v tla.

Uporaba obstoječih pretočnih greznic (gradbeno dovoljenje pred 14.12.2002), ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, je dovoljena do naslednje rekonstrukcije objekta.

V primeru, da odvajanje in čiščenje odpadne vode iz objekta, ni urejeno skladno z pridobljenim gradbenim dovoljenem oziroma ni urejeno, so roki za ureditev razmer:
  • do leta 2021 za objekte na občutljivih in vodovarstvenih območjih ter
  • do leta 2023 za vse ostale objekte.
Lastniki objektov z obstoječimi greznicami morajo zagotoviti praznjenje obstoječih (pretočnih) greznic po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta in izključno z uporabo storitev javne službe.