Naše dejavnosti

Obstoječe (pretočne) greznice

Lastniki greznic morajo poskrbeti za pravilno izvedbo in delovanje greznic ter njihovo redno praznjenje.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. so s strani občin določen izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in izvaja redno in izredno praznjenje greznic in odvoz grezničnih gošč na Centralno čistilno napravo Nova Gorica.

Obstoječa oz. pretočna greznica je greznica, ki je na obstoječih objektih že obratovala in je bilo zanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje pred letom 14.12.2002.

V taki greznici se komunalna odpadna voda obdeluje anaerobno in se pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode (dvo- ali triprekatne greznice). Obdelana odpadna voda se na iztoku iz objekta odvaja v okolje, običajno z infiltracijo v tla.

Uporaba obstoječih pretočnih greznic (gradbeno dovoljenje pred 14.12.2002), ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, je dovoljena do naslednje rekonstrukcije objekta.

V primeru, da odvajanje in čiščenje odpadne vode iz objekta, ni urejeno skladno z pridobljenim gradbenim dovoljenem oziroma ni urejeno, so roki za ureditev razmer:
  • do leta 2021 za objekte na občutljivih in vodovarstvenih območjih ter
  • do leta 2023 za vse ostale objekte.
Lastniki objektov z obstoječimi greznicami morajo zagotoviti praznjenje obstoječih (pretočnih) greznic po potrebi oz. najmanj enkrat na tri leta in izključno z uporabo storitev javne službe.