Naše dejavnosti

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode.

Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Uvedba plačila okoljske dajatve pomeni uveljavitev načela »onesnaževalec plača«. Plačila okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja so določena tudi za odvajanje komunalnih in industrijskih voda.

Uredba določa:
  • vrsto onesnaževanja,
  • osnovo za obračun okoljske dajatve,
  • njeno višino in način obračunavanja, odmere ter plačevanja,
  • obveznost plačevanja,
  • zavezance,
  • plačnike in
  • prejemnike okoljske dajatve.
Pojmi iz uredbe:

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda.

Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev.

Prejemnik plačila okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo.