Naše dejavnosti

Oprostitev plačila okoljske dajatve

Okoljska dajatev se ne plačuje za odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Okoljska dajatev se ne plačuje tudi za dobavljeno pitno vodo, iz katere ne nastaja odpadna voda in se neonesnažena vrača v okolje.

Za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode morajo upravičenci vložiti pisno VLOGO, najkasneje dva meseca pred pretekom veljavnosti odločbe.

Za popolno vlogo morajo vlagatelji priložiti naslednji prilogi:
  • fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede na predmet uveljavljanja oprostila ali izpis iz registra kmetijskega gospodarstva in
  • potrdilo o gospodinjskih skupnostih na naslovu, kjer se zagotavlja odjem, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode.
Oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno obnavljati vsake 3 leta.

Lastnikom/upravljavcem MKČN do 50 PE se oprosti plačilo okoljske dajatve na podlagi VLOGE in (do 90 %) avtomatično po prejemu POROČILA O PRVIH MERITVAH ZA MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE.

Lastnikom/upravljavcem MKČN ≤ 50 < 2000 PE pa na osnovi prejetih obratovalnih monitoringov.

V katerem primeru je lastnik objekta upravičen do plačevanja nižje okoljske dajatve?

Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo komunalno čistilno napravo s primernim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90% tako, da se ta letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90%. 

Pogoj za upoštevanje znižanja enot za objekte z vgrajeno MKČN<50PE obremenitve je izdelano:
  • poročilo o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti ali
  • poročilo o opravljenem pregledu v skladu s predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, iz katerega je razvidno, da mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obratuje v skladu s predpisom ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.