Naše dejavnosti

Odvajanje odpadnih voda

Upravljanje sistema za odvajanje meteornih in fekalnih voda

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju 5 občin in sicer: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Šempeter Vrtojba, Občine Renče Vogrsko in Občine Miren Kostanjevica.

V upravljanju imamo preko 422 km kanalizacijskega omrežja, s preko  1.537.000 m3  letne obračunane odvedene odpadne vode. Še vedno se ne zaračunava kanalščine na vseh področjih, ki so dejansko vezana na javni sistem.

Na javnem kanalizacijskem sistemu imamo  20 razbremenilnikov, 26 črpališč in 4 zadrževalnike.

ZBDV, december 2015

razširjen Zadrževalni bazen deževnih vod ob križišču Erjavčeve in Prvomajske ulice


ZBDV "AB" Vrtojba, december 2015

nov Zadrževalni bazen deževnih vod na kanalu AB v Vrtojbi (pod cesto)

Zbirni fekalni kanal, december 2015
novo črpališče fekalnih vod v Mirnu