Naše dejavnosti

Kanalizacijski priključek

Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacijski priključek objekti in naprave za pred čiščenjem odpadnih voda, ter druge naprave na kanalizacijskem priključku, so v lasti uporabnikov.

Tehnična izvedba priključka
Priključek (spoj na javno kanalizacijo) se izvede praviloma pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu nad koto temena javne kanalizacije.

Vse spremembe smeri kanalizacijskih priključkov v neposrednem območju priključitve na javni kanal se lahko izvajajo le z uporabo lokov do največ 45°.

Najmanjši profil kanalizacijskega priključka je DN 150 mm.

Za skupinske kanalizacijske priključke veljajo isti tehnični pogoji projektiranja in izvedbe, kot za javno kanalizacijo.

Priporočljiv minimalni padec kanalizacijskega priključka je 2 %. Padci nivelet kanalizacijskih priključkov ne smejo biti večji od 5 %. Pri večjih padcih se izvede podslapje ali umirjevalne jaške.

Odvajanje odpadne vode iz stavb, ki so nižje od kote javne kanalizacije ali pa v njih obstaja nevarnost vdora povratne vode iz javne kanalizacije, se mora izvesti s prečrpavanjem.

Investitor je dolžan zagotoviti izvedbo priključka, ki ne povzroča povratnih udarov ali poplavljanja priključenega objekta. Upravljalec ni odgovoren za morebitno poplavljanje objekta iz javne kanalizacije.

Vse spremembe smeri kanalizacijskih priključkov v neposrednem območju priključitve na javni kanal se lahko izvajajo le z uporabo lokov do največ 45°.

Priključek (spoj na javno kanalizacijo) se izvede s standardnimi cevnimi elementi.

Revizijski jaški na kanalizacijskih priključkih do globine dna priključne cevi –1,20 m pod terenom so lahko notranjega premera 400 mm, globlji jaški pa so notranjega premera 800 mm.

Revizijski jaški na kanalizacijskih priključkih do globine dna priključne cevi, –2,00 m pod terenom, so lahko notranjega premera 800, globlji jaški pa so notranjega premera 1000 mm. V posebnih primerih so rešitve lahko drugačne ob soglasju upravljavca.

Najmanjša obodna togost cevi priključka je SN 4 kNm², priporočljiva pa SN 8 kNm².

Za skupinske kanalizacijske priključke veljajo isti tehnični pogoji projektiranja in izvedbe, kot za javno kanalizacijo.

Pri obstoječi kanalizaciji izvedeni iz betonskih oziroma azbestno cementnih cevi, je dovoljena priključitev samo v revizijske jaške.

Varnost pred vdorom povratne odpadne vode iz javne kanalizacije se zagotavlja izključno na koti terena pritličnih prostorov objekta.

Kanalizacijski priključek se lahko izvede le na podlagi projektne dokumentacije in pisnega soglasja upravljavca javne kanalizacije ob obvezni kontroli predstavnika upravljavca, pred zasutjem kanalizacijskega priključka.

Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano zlivati v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi globo in izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi, teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljen izvajalec.

Razen v primeru, da izpolni vlogo za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zadosti pogojem v vlogi (vodenje evidenc praznjenja, upoštevanje časa raztrosa po zakonodaji, obnavljanja vloge vsaka tri (3) leta, zadostne površine raztrosa in dokazovanja o ne prekomerni obremenitvi zemljine – uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov)

Tehnične smernice za izvedbo kanalizacijskega priključka:

  1. v Mestni občini Nova Gorica
  2. v Občini Šempeter Vrtojba
  3. v Občini Miren Kostanjevica
  4. v Občini Renče Vogrsko
  5. v Občini Brda