Naše dejavnosti

Kanalizacijsko omrežje

Javna kanalizacija je kanalizacija, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Objekti na kanalizacijskem omrežju so namenjeni zagotovitvi nemotene uporabe, pravilnega obratovanja in izvajanja kontrole, čiščenja in vzdrževanja kanalizacijskega sistema:
Revizijski jaški: Revizijski jaški se obvezno gradijo na mestih, kjer se menja smer, padec ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov.
Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži, ki služijo za odvod deževne vode. Gradimo jih z namenom, da v času močnejših padavin, del te vode odvajamo neposredno v odvodnik in s tem znižamo maksimalne pretoke v dol vodnih kanalih. Projektirani morajo biti tako, da zagotavljajo odvod prvega onesnaženega vala do čistilne naprave.
Črpališča gradimo povsod tam, kjer odpadne vode ni mogoče gravitacijsko odvajati. Urejen mora biti dostop s specialnimi vozili do črpališča.
Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe.
Zadrževalni bazeni so objekti na kanalskem sistemu za odvod deževne vode za izravnavanje sunkovitih in povečanih odtokov odpadne vode neposredno v vode, čistilno napravo ali v javno kanalizacijo. Gradimo jih z namenom, da del padavinskega odtoka začasno zadržimo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov praviloma dosežemo: zmanjšanje maks. padavinskega odtoka in zato potrebne manjše profile dolvodnih kanalov, zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske vode.
Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin ali maščob.
Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba iz odpadne padavinske vode izločiti lahke tekočine, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja velika možnost razlitja lahkih tekočin.
Lovilci olj in maščob rastlinskega oziroma živalskega izvora se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je iz odpadne vode potrebno izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo.
(povzeto iz Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji)

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju 5 občin in sicer: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Šempeter Vrtojba, Občine Renče Vogrsko in Občine Miren Kostanjevica.


V upravljanju imamo preko 458 km kanalizacijskega omrežja, s preko 1.961.000 m3 letne obračunane odvedene odpadne vode.

Na javnem kanalizacijskem sistemu imamo 45 razbremenilnikov, 39 črpališč in 4 zadrževalnike.

ZBDV, december 2015

razširjen Zadrževalni bazen deževnih vod ob križišču Erjavčeve in Prvomajske ulice

ZBDV "AB" Vrtojba, december 2015

Zadrževalni bazen deževnih vod na kanalu AB v Vrtojbi (pod cesto)

Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015

nova črpališča fekalnih vod v Mirnu

Most čez Vipavo, december 2015
kanalizacija pod mostom čez Vipavo

Odvajanje odpadnih voda od leta 2010 do leta 2018 (m3)

odpadne vode med leti 2010 in 2018