OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Območja brez javnega kanalizacijskega sistema

Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba malih čistilnih naprav ali greznic - pod določenimi pogoji in v soglasju z upravljavcem javne gospodarske službe.

Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti:
 • prevzem gošče oziroma blata iz obstoječih greznic,
 • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
 • prevzem in čiščenje odpadne vode iz nepretočnih greznic,
 • evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in odplak iz nepretočnih greznic (gošča) se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z izvajalcem javne službe v skladu z veljavnim Odlokom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod na območju občine.

Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaževanja. Vsako spremembo (odvoz blata, sanacija ali ukinitev greznice, postavitev ČN ...) mora lastnik javiti upravljavcu, da jo le-ta vnese v evidence zahtevane v pravilnikih in uredbah, ki jih vodi izvajalec javne službe.

Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano zlivati v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo.


Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi globo in izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi, teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljen izvajalec.