Naše dejavnosti

Pogosta vprašanja

Kdo zagotovi opremljanje aglomeracije z javno kanalizacijo?

Z uredbo so določeni oskrbovalni standardi za opravljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba torej določa obveznost opremljanja z javno kanalizacijo in pogoje, pri katerih se skupine objektov ali posamezen objekt v aglomeraciji lahko opremi na drug način. Pri tem je treba upoštevati, da je javna kanalizacija skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, opredeljena kot kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Iz navedenega sledi, da javno kanalizacijo zagotovi občina.

Kdo zagotovi individualne ureditve za posamezen objekt v aglomeraciji?

Z uredbo so določeni oskrbovalni standardi za opravljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Uredba torej določa obveznost opremljanja z javno kanalizacijo in pogoje, pri katerih se skupine objektov ali posamezen objekt v aglomeraciji lahko opremi na drug način. Način opravljanja javne službe, v tem okviru pa tudi vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro, in varstvo, ki ga uživa, se skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, določi s predpisi občin. Glede na navedeno je določitev javne ali privatne infrastrukture oziroma razmejitev med javno in privatno infrastrukturo, v izvirni pristojnosti občine. S tem je podana tudi razmejitev med zavezanci za zagotovitev posamezne vrste infrastrukture. Javno kanalizacijo, ki je javna infrastruktura lokalnega pomena, zagotovi občina, individualno ureditev za posamezen objekt pa zagotovi investitor oziroma lastnik objekta.

Kakšni so prehodni roki za prilagoditev obstoječih objektov v aglomeraciji?

Za obstoječe objekte v aglomeraciji oziroma na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo ali je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, uredba določa obveznost priključitve na javno kanalizacijo najpozneje 6 mesecev po izdaji uporabnega dovoljenja za to javno kanalizacijo.

Kdaj se objekt lahko priključi na javno kanalizacijo?

Priključitev na javno kanalizacijo je možna, ko uporabnik plača občini komunalni prispevek in pridobi pisno soglasje izvajalca javne službe. Uporabnik mora po pridobitvi soglasja o priključitvi pisno obvestiti izvajalca javne službe o nameravani priključitvi najmanj 7 dni pred pričetkom del.

Kdo je lahko izvajalec hišnega priključka na javno kanalizacijo?

Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih del.

Kako preprečiti vdor vode v klet?

V skladu z občinskimi odloki javno kanalizacijsko omrežje zagotavlja gravitacijski odtok odpadnih vod iz pritličja. Odtok iz kletnih prostorov se dovoli le na odgovornost lastnika, ki mora z vgradnjo črpalke ali lopute preprečiti nevarnost povratnega udara odpadne vode.

Kje dobim podatke o dobaviteljih malih komunalnih čistilnih naprav?

Podatke najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva