Naše dejavnosti

Vzdrževanje kanalizacijskega priključka

Kanalizacijski priključek je potrebno obnoviti najkasneje, ko doseže starost 50 let.

Redno kontrolo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka ter objektov in naprav v lasti uporabnika, opravlja lastnik/uporabnik na lastne stroške.

Izvajalec javne službe ima pravico kadarkoli nenapovedano preveriti izpust (izvesti vzorčenje in meritve parametrov) iztoka kanalizacijska priključka v skupno kanalizacijo. V primeru, da meritve, ki jih izvede izvajalec javne službe, presegajo skladno z veljavno zakonodajo dovoljene mejne vrednosti za izpust v kanalizacijo, nosi lastnik priključka vse stroške v zvezi z izvedbo meritev. Poleg teh stroškov mora lastnik priključka nemudoma poskrbeti za ustrezen izpust v kanalizacijo (vrednosti parametrov izpusta, ki so znotraj dovoljenih vrednosti) ter nosi vse ostale stroške, ki bi nastale izvajalcu javne službe (nastali stroški na črpališčih, kanalizaciji ali morebitni dodatni stroški čiščenja na ČN).

Uporabniki oziroma lastniki so dolžni vzdrževati kanalizacijo tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda s tem, da so v vsakem trenutku izpolnjeni predpisani pogoji za iztok odpadnih voda v javno kanalizacijo.

Objekte in naprave, za katere je odgovoren uporabnik, je potrebno redno pregledati in ugotoviti stanje kanalizacije, objektov in naprav ter njihovo pravilno obratovanje.

Kanalizacijski priključek in objekti:
 • kanalizacijski priključek ter kanalizacijske objekte (revizijske jaške, proti poplavne lopute ipd.) – pregled najmanj enkrat letno oz. po potrebi; čiščenje po potrebi glede na ugotovljeno stanje,
 • naprave, (za akumulacijo, čiščenje prečrpavanje, nevtralizacijo, merilno mesto ipd.) – pregled po navodilih proizvajalca naprave / vzdrževanje po navodilih proizvajalca naprave.

Naprave za pred čiščenje in čiščenje:
 • lovilci peska – pregled in čiščenje/praznjenje najmanj dvakrat letno, spomladi/jeseni, oziroma po potrebi,
 • lovilci maščob – pregled po navodilih proizvajalca naprave; praznjenje po navodilih proizvajalca naprave,
 • lovilci olj - pregled po navodilih proizvajalca naprave, obvezno po vsakem večjem deževju; praznjenje po navodilih proizvajalca naprav.
 • druge naprave ( biološke čistilne naprave ), po navodilih proizvajalca naprav.

Kanalizacijski priključek, mora biti čist, brez prisotnosti peščenih in/ali drugih trdih v vodi nerazgradljivih snovi ter brez zastoja toka odpadne vode.

V primeru, da se ob pregledu ugotovi prisotnost v prejšnjem odstavku navedenih oz. tudi drugih v vodi nerazgradljivih snovi v kanalizacijskem priključku , ki povzročajo moteno in/ali škodljivo obratovanje javne kanalizacije ter zastoj toka odpadne vode v kanalizacijskem priključku in/ali kanalskem omrežju, je kanalizacijski priključek in/ali kanalsko mrežo obvezno ustrezno očistiti tako, da se navedene nerazgradljive snovi ne izpira v javno kanalizacijo, temveč se jih ustrezno izčrpa.

Kanalizacijski priključek, kakor tudi ostali kanalizacijski objekti in naprave, morajo biti vodo tesni. Zahteve za vodo tesnost in preizkušanje, določa standard SIST EN 1610.

Kanalizacijski priključek se ob morebitnem nepravilnem obratovanju (pogoste zamašitve ipd.), pregleda z posebno video kamero.
Morebitne ugotovljene nepravilnosti in/ali poškodbe, se mora v najkrajšem času ustrezno sanirati oziroma odpraviti.

Notranja hišna kanalizacija, mora imeti pravilno urejeno prezračevanje – oddušnik in pravilno urejene sifonske proti smradne zaščite.

V kanalizacijo ni dovoljeno odvajati:
 • trdih nerazgradljivih in v vodi netopnih snovi, kot na primer kuhinjski odpadki - ostanki hrane; papirnate brisače; higienski pripomočki, razen toaletnega papirja, ipd.,
 • industrijskih odpadnih vod iz virov onesnaževanja, kot na primer, odvajanje odpadnih vod iz objektov reje domačih živali; mlekarn; industrijskih obratov kjer nastajajo industrijske odpadne vode, ipd., katerih mejne vrednosti parametrov niso v skladu s veljavno zakonodajo, pregnito ali sveže blato iz greznic,
 • padavinske vode, drenažne vode, površinske ( vodotoki ) ali podtalne vode v kanalizacijo, ki je namenjena za odvod komunalnih / fekalnih odpadnih vod, ter drenažnih voda, površinskih voda (vodotoki), podtalne vode, v kanalizacijo, ki je namenjena za odvajanje padavinskih voda.

Navodila za vzdrževanje kanalizacijskega priključka:

 1. v Mestni občini Nova Gorica
 2. v Občini Šempeter Vrtojba
 3. v Občini Miren Kostanjevica
 4. v Občini Renče Vogrsko
 5. v Občini Brda