Naše dejavnosti

Kakovost pitne vode

Temeljna naloga upravljavca vodovoda je, da mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. To izvajamo z notranjim nadzorom, ki je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis by Critical Contol Points). 

Omogoča nam prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov, ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritične kontrolne točke) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na trinajstih vodovodnih sistemih v petih občinah: Šempeter-Vrtojba (vodovod Mrzlek in Hubelj), Mestni občini Nova Gorica (vodovodi Mrzlek, Hubelj, Kromberk, Grgar, Čepovan-Trnovo, Osek-Vitovlje, Ozeljan, Bate-Banjšice, Dol pri Čepovanu, Sveta Gora in Sveto), Miren-Kostanjevica (vodovod Mrzlek in Hubelj), Renče-Vogrsko (vodovod Mrzlek in Hubelj), Brda (vodovod Mrzlek in Golo Brdo iz Italije).


Izvaja se upravljanje na naslednjih vodovodnih sistemih:

slika vodovodni sistemi


Skladno z 11. členom Uredbe o pitni vodi (ur.l.61, 2023) ima upravljavec odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami te Uredbe. Notranji nadzor izvaja služba kontrole kvalitete (SKK) s pomočjo delavcev na vodovodnih sistemih. 
Celotni sistem se nadzoruje s sistemom procesnega vodenja, ki zagotavlja tekoče spremljanje vseh pomembnih kazalnikov. Na vodarni Mrzlek obratuje 24 urni računalniški daljinski nadzor (SCADA) podatkov iz pomembnih točk vodovodnega sistema in sprejemanje klicev iz območij v našem upravljanju. 
Tako smo v vsakem trenutku seznanjeni s stanjem vodovodnega sistema in lahko v primeru odstopanj ukrepamo.

Pleg kontrol na SCADA sistemu izvajamo zaradi vzdrževanja kvalitete pitne vode tudi terenske kontrole kot so :
• preglede vodovarstvenih pasov z monitoringom vodnih virov,
• vzdrževanje vodovodnih sistemov s čiščenjem in dezinfekcijo,
• redne predpisane preglede vodovodnih objektov in naprav,
• izpiranje in vzdrževanje vodovodnih omrežij, popravila okvar,
• vzdrževanje s kalibracijo merilne in nadzorne opreme,
• nadzor nad pripravo pitne vode in kvaliteto vode pri uporabnikih.

V postopkih vodooskrbe sodeluje le strokovno usposobljeno in zdravo osebje, zato imamo izobraževanja o kvaliteti, higieni, varnosti pri delu in vzdrževanju sistemov. Vsi delavci, ki so v stiku s pitno vodo pa imajo tudi redne zdravniške preglede.

Podatki stanja stanja sistema se beležijo v dnevnike, ki so mesečno dostavljeni SKK. Tako izpolnjeni HACCP dokument je dostopen inšpekcijskim službam in podatki služijo za poročanja uporabnikom, ministrstvom, občinam. Podatki nam služijo pri pregledu delovanja in planiranju vzdrževanja sistema. Notranji nadzor nam z izbiro mest, ki jih nadzorujemo in obsegom nadzora omogoča, da z ustreznimi ukrepi pravočasno opazimo in reagiramo na vse potencialne in že obstoječe nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje uporabnikov.

Preskušanje vzorcev vode odvzetih na vodovodnih sistemih izvaja akreditiran Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek Nova Gorica (NLZOH) v skladu z določili medsebojne pogodbe. Število vzorcev notranjega nadzora vodovodnih sistemov je določeno skladno s Pravilnikom

Porabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sistemu. Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati pomenijo prehodno trdoto, ki izginja pri segrevanju vode, ko izhlapeva CO2. Netopni karbonati pa se takrat kot vodni kamen izločajo na stenah posode (npr. bojler). Preostale spojine predstavljajo tako stalno trdoto vode. Vsota vseh spojin kalcija in magnezija pa je skupna trdota vode. Za podajanje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo podajamo v nemških trdotnih stopnjah (1°N (dH) = 10mg kalcijevega oksida na liter vode ali 17,9 mg CaCO3 na liter vode) in francoskih trdotnih stopinjah (1°F = 10mg kalcijevega karbonata na liter vode).