Naše dejavnosti

Skrb za zaščito in vzdrževanje vodovodnega priključka

Splošni nasveti za vzdrževanje vodomernega jaška:

Vzdrževan in čist jašek je odraz odjemalčevega odnosa do higiene, zdravja in zdrave pitne vode, zato je potrebno:
  • v času nizkih temperatur zaščititi obračunski vodomer pred zamrzovanjem,
  • iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale smeti, ki so se nabrale čez zimo,
  • vedno omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do jaška in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera,
  • poskrbeti za zavarovanje priključka pred mehanskimi poškodbami,
  • poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode,
  • vzdrževati lastno vodovodno napeljavo,
  • pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru,
  • sporočiti na vodovode vsako okvaro na priključku ali morebitne druge napake (šum, vlaga, netesnost, padec tlaka),
    ravnati v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom.

Nasvete za vzdrževanje vodomernega jaška v zimskem času si lahko preberete tukaj.