Naše dejavnosti

Uredba o pitni vodi - priloga 4

Informacije za uporabnike pitne vode

1. Identifikacija upravljavca vodovoda: 

NAZIV DRUŽBE:
VODOVODI in KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. **
SEDEŽ DRUŽBE:  Kromberk, Cesta 25.junija 1b, 5000 Nova Gorica
ID ZA DDV:  Kromberk, Cesta 25.junija 1b, 5000 Nova Gorica
DIREKTOR DRUŽBE:  Borut Mozetič, direktor družbe
ODGOVORNA OSEBA ZA OSKRBO S PITNO VODO:  Borut Stepančič
ODGOVORNA OSEBA ZA KVALITETO PITNE VODE:  Zvonka Kabaj Tomšič
TELEFON:  05 339 11 00
SPLETNA STRAN:  www.vik-ng.si
E-POŠTA:  info@vik-ng.si 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA: delniška družba

** Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v nadaljevanju VIK-NG

2. Prispevna območja vodnih virov VIK NG3. Oskrbovalna območja 

Vodovodni sistem

Naselja in zaselki 
 MRZLEK  Nova Gorica

Šempeter/Vrtojba

Miren/Kostanjevica

Renče/Vogrsko
Solkan, Nova Gorica, Rožna dolina, Ajševica, Stara Gora, Ravnica

Šempeter, Vrtojba,

Miren, Bilje, Vrtoče

Bukovica,  Tureli, Arčoni, deloma Volčja Draga, Merljaki in Žigoni, 
HUBELJNova Gorica

Renče/Vogrsko

Miren/Kostanjevica
Spodnja Branica, Branik, Preserje, Steske, Zalošče, Dornberk, Tabor, Gradišče, Prvačina, v poletnem času možno deloma Šempas, Ozeljan, Ajševica, spodnje Loke in Šmihel

Oševljek Mohorini, Lukežiči, Renški Podkraj, Vinišče, Martinuči,  Dombrava, Vogrsko, Volčja Draga, deloma Merljaki, Vrtoče in  Žigoni

deloma Vrtoče in Merljaki
MRZLEK Brda vsi kraji v Brdih razen Golo Brdo in Breg pri Golem Brdu
KROMBERK Kromberk ulica Vinka Vodopivca, Grajska cesta,  Med trtami, gornje Loke, Breg
OSEK-VITOVLJE Osek - Vitovlje Osek, Vitovlje, Šempas, spodnji Ozeljan in Šmihel
OZELJAN Ozeljan Ozeljan, deloma Šmihel
GRGAR Grgar Grgar, Bitež, Grgarske Ravne do Bate
ČEPOVAN
TRNOVO
 Čepovan - Trnovo Čepovan, Lokovec, Lokve, Trnovo, Nemci, Voglarji, Podgozd
BATE - BANJŠICE Bate - Banjšice Dragovica, Bate, Banjšice
DOL pri ČEPOVANU Dol pri čepovanu Dol pri Čepovanu z zaselki
GOLO BRDO Golo Brdo Golo Brdo, Breg pri Golem Brdu
SVETO Sveto Sveto (HŠ Bate od 23 do 48)
LOKATINCI SV. GORA
Lokatonci Sv. Gora  Sveta Gora4. Drugi podatki o oskrbi s pitno vodo vodovodnih sistemov v našem upravljanju

Vodovodni sistem
Število uporabnikov
DEZINFEKCIJA (Da/Ne)
Dezinfekcijsko sredstvo
Druga priprava vode
MRZLEK 29670 Da UV, plinski klor, NaOCl Usedalnik, koagolant, peščeni filtri
HUBELJ 8295 Da Plinski klor, NaOCl Ultrafiltracija na vodarni v Ajdovščini
MRZLEK - BRDA 5553 Da Plinski klor, NaOCl Voda iz vodarne Mrzlek
KROMBERK  899
 Da Plinski klor, NaOCl Ne
OSEK – VITOVLJE 2053 Da NaOCl Ne
OZELJAN 601 Da UV, NaOCl Ne
GRGAR 728  Da UV, Plinski klor Peščeni filtri
ČEPOVAN–TRNOVO 850 Da UV, plinski klor, NaOCl Tlačni peščeni filtri
BATE-BANJŠICE 413 Da UV, plinski klor, NaOCl Tlačni peščeni filtri
DOL pri ČEPOVANU 69 Da UV Ne
GOLO BRDO 54 Da ClO2 * CO2
SVETO 36 Da UV, NaOCl Kartušni filter
SV. GORA 8 Da UV, NaOCl Tlačni peščeni filter
Skupaj 49.283
 *Vodovod iz Italije


5. Najnovejši rezultati spremljanja pitne vode za parametre iz delov A, B in C, Priloge 1 iz Uredbe, vključno s podatkom o pogostnosti spremljanja

Spremljanje parametrov pitne vode se izvaja skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) in skladno z določili 10. - 14. člena Pravilnika o pitni vodi - do 31. 12. 2028 (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).

analize pitne vode  so odloženi najnovejši izvidi rednih ter občasnih razširjenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preiskav pitne vode.  Pregled vseh preiskanih parametrov v sklopu rednega notranjega nadzora za leto 2023 je v Letnem poročilu 2023

Odvzemi vzorcev za redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave se izvajajo tedensko, tako na delu javnega vodovodnega sistema (VIK NG), kot pri končnih uporabnikih (NLZOH).

Odvzemi vzorcev za občasne razširjene mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave se izvajajo na vodovodnem sistemu Mrzlek dvakrat letno, na Hublju in v Brdih enkrat letno, na vseh ostalih pa skladno z zakonodajo.


6. Informacije o parametrih, ki niso navedeni v Delu C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi in povezanih vrednostih

a) trdota vode po vodnih virih 

VODNI VIR TRDOTA VODE
 MRZLEK7,0 - 8,0 °dHmehka 
 HUBELJ6,8 - 7,7 °dHmehka
 BRDA7,0 - 8,0 °dHmehka
 ČEPOVAN 10,0 - 11,3 °dH srednje trda
 GRGAR 10,6 - 11,5 °dH srednje trda
 OSEK6,9 - 7,7 °dH  mehka
 VITOVLJE6,9 - 7,7 °dH mehka
 OZELJAN ( VRBA)7,7 - 8,0 °dH mehka
 KROMBERK7,4 - 8,0°dH mehka
 SVETO - HUMARJE 13,4 - 14,1 °dH trda
 ČEPOVAN DOL12,3 – 13,2 °dH trda
 GOLO BRDO12,3 - 12,7 °dH trda
 BATE10,2 – 13,0 °dH trda
 SVETA GORA12,0 – 14,0 °dH trda

°dHTIP VODE
do 8MEHKA
8-12srednje TRDA
12-18TRDA
18-30zelo TRDAb) Minerali, anioni/kationi, raztopljeni v vodi: kalcij - Ca, magnezij - Mg, kalij – K
Zadnje preiskane parametre najdete v izvidih razširjenih občasnih preiskav vzorcev pitne vode. tukaj Kakovost pitne vode | VIK-NG 

7. Nevarnosti za zdravje uporabnikov pitne vode ne ugotavljamo. Z namenom preprečevanja tveganj za zdravje zaradi razmer v interni vodovodni napeljavi uporabnikom svetujemo, da se seznanijo in upoštevajo navodila, ki so dostopna na povezavi: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-neskladnosti-pitne-vode-interna-vodovodna-napeljava/  (NIJZ Vzdrževanje internega omrežja)

8. Tveganja, ki so na oskrbovalnih območjih vodovodnih sistemov v upravljanju VIK NG prepoznana kot relevantna, so povezana s prisotnostjo industrije, prometa, poselitve in kmetijstva na vodovarstvenih območjih vodnih virov. Med relevantne nevarne dogodke, ki bi lahko ogrozili varnost oskrbe s pitno vodo, se uvrščajo tudi okvare na vodovodnih omrežjih, napravah in objektih, ki so posledica neustreznega tehničnega in zdravstveno-higienskega stanja elementov vodovodnega sistema kot posledica starosti materialov, nestrokovne gradnje ali slabe kakovosti materialov iz preteklega obdobja. Z visoko oceno tveganja je ocenjen potres, pričakovati pa je mogoče, da se bodo ocene tveganja za naravne pojave, ki so posledica podnebnih sprememb (suše, poplave), še poviševale.

V poletnem obdobju se na manjših vodovodih srečujemo s pomanjkanjem vode, zato je smotrno varčevati z vodo prav v poletnem obdobju oz. skladno z javnim pozivom k varčni rabi vode.
Slabši pretok ali popolni zastoj vode je lahko dejavnik tveganja za neskladno ali zdravstveno neustrezno pitno vodo, zato svetujemo, da se v internih vodovodnih napeljavah vzdržuje občasni pretok vode na vseh pipah skladno z navodili in priporočili NIJZ o vzdrževanju interne vodovodne napeljave, katera so dostopna na povezavi: https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/07/Priporocila-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave.pdf ter https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/izpiranje-interne-vodovodne-napeljave-v-prednostnih-prostorih/.
Lastnik oz. upravljavci ali upravniki prednostnih prostorov morajo skladno z 22. členom Uredbe o pitni vodi pripraviti tudi oceno tveganja internih vodovodnih napeljav.

10. Informacije o strukturi cene na kubični meter vode
Podatke o ceni dobavljene vode si lahko ogledate na prejetih računih ali tukaj