Naše dejavnosti

Vodovodno omrežje

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 5 občin in sicer: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Šempeter Vrtojba, Občine Renče Vogrsko in Občine Miren Kostanjevica.


Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju VIK NG) izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na trinajstih vodovodnih sistemih v petih občinah: Šempeter-Vrtojba (vodovod Mrzlek in Hubelj), Mestni občini Nova Gorica (vodovodi Mrzlek, Hubelj, Kromberk, Grgar, Čepovan-Trnovo, Osek-Vitovlje, Ozeljan, Bate-Banjšice, Dol pri Čepovanu, Sveta Gora in Sveto), Miren-Kostanjevica (vodovod Mrzlek in Hubelj), Renče-Vogrsko (vodovod Mrzlek in Hubelj), Brda (vodovod Mrzlek in Golo Brdo iz Italije).

vodovodni sistemi


V upravljanju ima 13 vodovodnih sistemov:

Sistemi z več kot 5000 uporabniki

MRZLEK 

Vodovodni sistem Mrzlek ( skupaj z Brdi ) oskrbuje območje z 37.371 uporabniki v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter-Vrtojba, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Brda. Oskrbuje tudi uporabnike v Stari Gorici (cca 10.000). Sistem se napaja iz vodnega vira Mrzlek. Ta ima ustrezno tehnologijo obdelave surove vode. Sestavni deli tehnologije so: primarni usedalnik, ozonacija, koagulacija, peščena filtracija, dezinfekcija z UV žarki.

 
vodarna Mrzlek
Vodarna Mrzlek - delovanje       
Vodarna Mrzlek
Vodarna Mrzlek

Ob vstopu vode v omrežje dodajamo klor zaradi stabilnosti dolgega 455 km omrežja z letno distribucijo 2.330.000 m3 (brez Italije). Po potrebi se tudi na omrežju samem avtomatsko uravnava doziranje klora s pomočjo izmerjene vrednosti, na željeno vrednost v omrežju.

Dodatno kloriranje se izvaja v vodohranu Panovec, vodohranu Šempeter, vodohranu Damber II in črpališču za Staro Goro (bolnica). Preko vodohrana Damber III se Mrzlek črpa do vodohrana Ravnica in od tu se povezuje na vodovodni sistem Grgar.

Učinkovitost tehnologije spremljamo neprekinjeno preko računalniške povezave SKADA z objekti vodohran Šempeter, Panovec, Damber I, II in III, Ravnica, črpališči Ledine, Bevkovo, Bonetovšče in Stara Gora, ki vsebujejo merilce prostega klora, motnosti, tlaka, nivoja in pretoka.

Izvajamo dnevno terensko kontrolo vodarne Mrzlek in tedensko kontrolo vodohranov Šempeter, Panovec, Damber II in Stara Gora bolnica. Podatke se vpisuje v dnevnike obratovanja teh vodohranov, ki so del HACCP dokumenta tega sistema.

Zaradi učinkovitega nadzora kvalitete pitne vode je na vodarni Mrzlek 24 ur kontrola nad vsemi objekti v našem upravljanju, ki so vključeni v SCADA sistem.

Vodohran Panovec
Vodohran Panovec


HUBELJ

Vodovodni sistem Hubelj upravlja KSD d.o.o. Ajdovščina na območju občine Ajdovščina in VIK NG na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Renče Vogrsko in Občine Miren Kostanjevica. Del sistema v upravljanju VIK NG oskrbuje območje z 8.512 uporabniki, v skupni dolžini več kot 147 km vodovodov in distribucijo vode cca. 437.000 m3 / letno. V vodarni na zajetju Hubelj je postavljena ultrafiltracija (2011). Pitna voda po sistemu je zelo stabilna, kar pomeni, da se je poraba klora po sistemu zmanjšala. Učinkovitost dezinfekcije spremljamo na našem oskrbovalnem območju neprekinjeno preko računalniške povezave SCADA z objekti v kontrolnem jašku Zalošče in vodohranih.


 
vodarna Hubelj
Vir: www.ksda.si

Sistemi z manj kot 5000 uporabniki


KROMBERK

Vodovod Kromberk oskrbuje območje s 927 uporabniki, v dolžini več kot 19 km ter distribucijo vode cca 90.000 m3 / letno. Sistem se oskrbuje iz dveh najstarejših zajetij: Jerebica (od 1756 leta) in Perivniki (od leta 1906).

Prvo zajetje Jerebica je bilo urejeno leta 1756 in oskrbuje zaselek Breg. Ima urejeno dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom. Višek vode odteka do treh zajetij Perivniki (zgrajena 1906). Od skupnega zbiralnika vode iz zajetij Jerebica in Perivniki odteka voda v vodohran Perivniki, kjer je urejena dezinfekcija s klorom. Del te pitne vode pokriva potrebe gradu Kromberk, večji del pa se zbira v glavnem vodohranu Kromberk. Tu se glede na izmerjene vrednosti prostega klora po potrebi klor dodaja in taka pitna voda oskrbuje večji del kraja Kromberk in Loke.

Zajetje Perivnik
 
Zajetje Perivnik
Zajetja Perivnik

Vodohran Kromberk
Vodohran Kromberk

OSEK - VITOVLJE

Vodovod Osek - vitovlje oskrbuje območje s 1858 uporabniki, v dolžini več kot 27 km vodovodov, z distribucijo vode več kot 89.000 m3 / letno. Sistem se napaja iz vodnih virov Osek in Vitovlje. Vodni vir Osek je bister, vendar občasno mikrobiološko onesnažen, zato se dezinficira z natrijevim hipokloritom v prvem zbirnem vodohranu imenovanem Osek I. Del Oseškega sistema se združi z vodovodnim sistemom Vitovlje. Vodni vir Vitovlje nima fekalnega onesnaženja, zaznamo le prisotnost indikatorskih parametrov kot so koliformne bakterije. Postavljena je dezinfekcija pod zajetjem Vitovlje. Dodatno se tudi kontrolira in avtomatsko ureja potreben dodatek klora v vodohranu Dolenje. V poletnem času v primeru suše se to območje dodatno oskrbuje z vodovodom Hubelj.

zajetje Vitovlje
Zajetje Vitovlje

GRGAR

Vodovod Grgar oskrbuje območje s 730 uporabniki, v dolžini skoraj 17 km vodovodov ter distribucijo več kot 26.000 m3 vode letno. Napaja se iz 7 vodnih zajetij Slatna.

Zajeta površinska voda se filtrira na obnovljenem odprtem peščenem filtru. Meritev motnosti surove vode uravnava dotok na filtracijo, kar pomeni, da v primeru povišane motnosti (>3NTU) se dotok surove vode na filtre prekine in se v sistem odpre dotok pitne vode vodovoda Mrzlek.

Zaradi fekalne onesnaženosti vodnih virov, se po filtraciji izvaja UV dezinfekcija in dodaja se klor v cevovod zaradi dolžine omrežja.

Voda iz Grgarja je preko vodohrana Bitež speljana do črpališča Grgarske ravne v vodohran Bate. V primeru pomanjkanja vode se lahko grgarska voda iz vodohrana Bate črpa še naprej preko črpališča Bate na Banjšice v vodohran Lohke.

Vodohran Grgar
Vodohran Grgar

ČEPOVAN - TRNOVO

Vodovod Čepovan - Trnovo oskrbuje območje s 770 uporabniki, v dolžini več kot 47 km vodovodov ter z distribucijo več kot 25.000 m3 vode letno.

Sistem se napaja iz starega zajetja Puštale in petih zajetjih Močile nad Čepovanom. Voda iz zajetij se zbira v zbiralniku in preko tlačnih peščenih filtrov se tlači v vodohran nad Čepovanom.

Vodohran Čepovan je obnovljen in na iztoku je postavljena dezinfekcija z UV žarki. V cevovod se dodaja klor zaradi starega omrežja v kraju Čepovan in dolgega vodovodnega omrežja.

Vodovod nadalje oskrbuje Lokve preko črpališča v Puštalah, kjer je postavljena dodatna klorinacija zaradi stabilnosti pitne vode po celotnem razvejenem omrežju. Pitna voda odteka preko Rijavcev do Trnovega in naprej do Sedovca.

V vodohranu Rijavci je analizator klora in ga po potrebi še dodaja. Preko črpališča za Lokovec, kjer je tudi postavljeno dodatno kloriranje s kontrolo prostega klora, se voda črpa do Lokovca in naprej do Kala nad Kanalom, ki ni v našem upravljanju.

Zajetje Puštale Čepovan
  Zajetje Puštale Čepovan

OZELJAN

Vodovod Ozeljan oskrbuje območje s 568 uporabniki , v dolžini več kot 10 km vodovodov ter z distribucijo več kot 26.000 m3 vode letno. Sistem se napaja iz vodnega vira Vrba nad Ozeljanom.

Vodni vir je zelo čist, brez fekalnega onesnaženja, saj je globinski brez površinskega vpliva. V poletnem času se zaradi dolžine omrežja in visoke temperature lahko pojavijo koliformne bakterije, zato je v novem vodohranu UV dezinfekcija in dodajanje natrijevega hipoklorita v omrežje.

Zajetje Vrba
Zajetje Vrba

BATE BANJŠICE

Vodovodni sistem oskrbuje kraje Bate, Dragovico in Banjšice s 406 uporabniki, v dolžini cca. 20 km vodovodov in distribucijo več kot 8.000 m3 vode letno.

Vodarna Bate se oskrbuje iz kraških zajetij Rijavci in Podčelo. V vodohranu je postavljena tlačna filtracija, UV dezinfekcija in klorinacija. Voda iz zajetij Bate se ob povišani motnosti preusmeri v praznotok. V vodarno Bate se preklopi vodovod Grgar, ki prihaja preko Biteža in Grgarskih Raven.

Vodohran Bate
Vodohran Bate

DOL ČEPOVAN


S priključitvijo vodovoda od vodovoda Čepovan Dol do zaselkov Drage in Robe se je povečalo število uporabnikov nad 72.

Vodovodni sistem obsega več kot 3 km vodovoda in ima distribucijo več kot 2000 m3 vode letno. Vodni vir črpamo iz vrtine dolomitnega vodonosnika.

Voda je mikrobiološko in kemijsko zelo kvalitetna in stabilna. V vodarni so postavljeni filtri in možnost doziranja klora. Uporablja se le dezinfekcija z UV žarki.

Vodohran Dol
Vodohran Dol pri ČepovanuGOLO BRDO

Vodovod Golo Brdo oskrbuje zaselek Breg in vas Golo Brdo, skupaj 53 uporabnikov, v dolžini cca. 2,5 km vodovodov in distribucijo nekaj več kot 2.600 m3 vode letno.

Voda prihaja iz Italije, kjer je urejena ustrezna obdelava brez dodatka prostega klora. Na vstopu v našo državo je postavljen kontrolni jašek. Kontrolo kvalitete izvajamo mesečno.


LOKATONCI SVETA GORA

Vodovodni sistem Lokatonci Sveta Gora oskrbuje objekte na Sveti Gori.

Sistem z manjšo vodarno je upravljala občina Nova Gorica.

Voda se črpa iz kraškega zajetja Lokatonci na Sveto Goro in prečiščuje preko tlačnih peščenih filtrov, UV dezinfekcijo in dodaja se tudi klor za omrežje. Oskrbuje javne objekte.

Zajetje Lokatonci
Zajetje Lokatonci 
Vodarna Sveta Gora
Vodarna Sveta Gora

Sistemi z manj kot 50 uporabniki

SVETO

Vodovod Sveto Humarje oskrbuje naselje Sveto s 34 uporabniki, v dolžini več kot 1 km vodovoda, z distribucijo nekaj več kot 1.000 m3 vode letno.

V vodarni se izvaja filtracija s tlačnimi peščenimi filtri in tudi mikrofiltracija. Uporabljamo UV dezinfekcijo in dodatek klora v omrežje.

Sistem ni vključen v državni monitoring zaradi nizke porabe in manjšega števila uporabnikov.

Vodarna Sveto
Vodarna Sveto

In še nakaj statističnih podatkov...
V vseh 5 občinah tako upravljamo z več kot 750 km vodovodov, preko 51.300 uporabniki in z letno distribucijo več kot 3 mio m3 vode.

Poleg navedenega imamo še 25 zajetij pitne vode, 28 objektov za čiščenje pitne vode in dezinfekcijo, 98 vodoranov, 64 črpališč ter preko 1840 hidrantov.vodovodno omrežje VIK
Vodovodno omrežje VIK NG v upravljanju


Poraba vode


Oskrba s pitno vodo od leta 2010 do leta 2018 (m3)

Poraba vode med leti 2010 in 2018