Naše dejavnosti

Vodovodno omrežje

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 5 občin in sicer: Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Šempeter Vrtojba, Občine Renče Vogrsko in Občine Miren Kostanjevica.

V upravljanju ima 13 vodovodnih sistemov:

Sistemi z več kot 5000 uporabniki

MRZLEK 

Vodovodni sistem Mrzlek ( skupaj z Brdi ) oskrbuje območje z 37.762 uporabniki v 5 občinah, v skupni dolžini več kot 445 km vodovodov in distribucijo vode cca 2.354.000 m3 / letno. Sistem se napaja iz vodnega vira Mrzlek. Ta ima ustrezno tehnologijo obdelave surove vode, ki vključuje: primarni usedalnik, ozonacijo, peščeno filtracijo, dezinfekcijo z UV žarki.
 
vodarna Mrzlek
Vodarna Mrzlek - delovanje       
Vodarna Mrzlek
  Vodarna Mrzlek (Vir: www.vik-ng.si)

HUBELJ

Vodovodni sistem Hubelj upravljata 2 upravljavca: KSD d.o.o. Ajdovščina na območju občine Ajdovščina in VIK NG na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Renče Vogrsko in Občine Miren Kostanjevica. Del sistema v upravljanju VIK NG oskrbuje območje z 8.646 uporabniki, v skupni dolžini več kot 147 km vodovodov in distribucijo vode cca. 429.000 m3 / letno. V vodarni na zajetju Hubelj je postavljena ultrafiltracija (2011). Pitna voda po sistemu je zelo stabilna, kar pomeni, da se je poraba klora po sistemu zmanjšala. Učinkovitost dezinfekcije spremljamo na našem oskrbovalnem območju neprekinjeno preko računalniške povezave SCADA z objekti v kontrolnem jašku Zalošče in vodohranih.
 
vodarna Hubelj
Vir: www.ksda.si

Sistemi z manj kot 5000 uporabniki


KROMBERK

Vodovod Kromberk oskrbuje območje s 987 uporabniki, v dolžini več kot 20 km ter distribucijo vode cca 72.000 m3 / letno. Sistem se oskrbuje iz dveh najstarejših zajetij: Jerebica (od 1756 leta) in Perivniki (od leta 1906).  Zajetji oskrbujeta zaselek Breg in Grajsko cesto.  Od skupnega zbiralnika vode iz zajetij odteka voda v vodohran Kromberk, ki oskrbuje naselje Loke in večji del Kromberka: Panovško cesto, ulico Toma Brejca, Med trtami ter del Vodovodne poti, del Industrijske ceste in del ulice Vinka Vodopivca (do ulice Toma Brejca).
Zajetje Perivnik
 
Zajetje Perivnik
Zajetja Perivnik

Vodohran Kromberk
Vodohran Kromberk

OSEK - VITOVLJE

Vodovod Osek - vitovlje oskrbuje območje s 1857 uporabniki, v dolžini več kot 28 km vodovodov, z distribucijo vode več kot 89.000 m3 / letno. Sistem se napaja iz vodnih virov Osek in Vitovlje.

GRGAR

Vodovod Grgar oskrbuje območje s 826 uporabniki, v dolžini več kot 17 km vodovodov ter distribucijo več kot 29.000 m3 vode letno. Napaja se iz 7 vodnih zajetij Slatna. Voda iz Grgarja je preko vodohrana Bitež speljana do črpališča Grgarske ravne v vodohran Bate. Grgarska voda se lahko iz vodohrana Bate črpa še naprej preko črpališča  Bate na Banjšice v vodohran Lohke.
Zajetje Grgar Zdenci
 Zajetje Grgar Zdenci

ČEPOVAN - TRNOVO

Vodovod Čepovan - Trnovo oskbuje območje s 835 uporabniki, v dolžini več kot 46 km vodovodov ter z distribucijo več kot 23.000 m3 vode letno. Sistem se napaja iz starega zajetja Puštale in petih zajetjih nad Čepovanom. Voda iz zajezij se zbira v zbiralniku in preko tlčanih peščenih filtrov se tlači v vodohran nad Čepovanom. Vodovod oskrbuje Čepovan in preko črpališča v Puštalah tudi Lokve. Pitna voda odteka preko Rijavcev do trnovega in naprej do Voglarjev. Preko črpališča za Lokovec se voda črpa do Lokovca in naprej do Kala nad Kanalom, ki ni več v upravljanju VIK NG.
Zajetje Puštale Čepovan
  Zajetje Puštale Čepovan

OZELJAN


Vodovod Ozeljan  oskrbuje območje s 569 uporabniki , v dolžini več kot 10 km vodovodov ter z distribucijo več kot 26.000 m3 vode letno. Sistem se napaja iz vodnega vira Vrba nad Ozeljanom. Vodni vir je zelo čist, brez fekalnega onesnaženja, saj je globinski brez površinskega vpliva.

Zajetje Vrba
Zajetje Vrba

BATE BANJŠICE


Vodovodni sistem oskrbuje kraje Bate, Dragovico in Banjšice s 415 uporabniki, v dolžini cca. 20 km vodovodov in distribucijo več kot 8.000 m3 vode letno. Vodarna Bate se oskrbuje iz kraških zajetij Rijavci in Podčelo. V vodarno Bate se preklopi vodovod Grgar, ki prihaja preko Biteža in Grgarskih Raven. Banjšice se tako od leta 2012 oskrbuje iz vodarne Bate.
Vodohran Bate
Vodohran Bate

DOL ČEPOVAN


S priključitvijo vodovoda od vodovoda Čepovan Dol do zaselkov Drage in Robe se je povečalo število uporabnikov nad 50. Sedaj oskrbuje 73 uporabnikov, zato bomo ta sistem vključili v državni monitoring. Vodovodni sistem obsega več kot 3 km vodovoda in ima distribucijo več kot 2000 m3 vode letno. Vodni vir črpamo iz vrtine dolomitnega vodonosnika. Voda je mikrobiološko in kemijsko zelo kvalitetna in stabilna.
Vodohran Dol
Vodohran Dol


Sistemi z manj kot 50 uporabnikiGOLO BRDO

Vodovod Golo Brdo oskrbuje zaselek Breg in vas Golo Brdo, skupaj 53 uporabnikov, v dolžini cca. 2,5 km vodovodov in distribucijo nekaj več kot 2.500 m3 vode letno. Voda prihaja iz Italije, kjer je urejena ustrezna obdelava brez dodatka prostega klora. Na vstopu v našo državo je postavljen kontrolni jašek. Kontrolo kvalitete izvajamo mesečno.

SVETO

Vodovod Sveto Humarje oskrbuje naselje Sveto s 47 uporabniki, v dolžini skoraj 1 km vodovoda, z distribucijo nekaj več kot 1.000 m3 vode letno. Sistem ni vključen v državni monitoring zaradi nizke porabe in manjšega števila uporabnikov.

Vodarna Sveto
Vodarna Sveto

LOKATONCI SVETA GORA


Vodovodni sistem Lokatonci Sveta Gora oskrbuje objekte na Sveti Gori. Sistem z manjšo vodarno je upravljala občina Nova Gorica. Voda se črpa iz kraškega zajetja  Lokatonci na Sveti Gori in se prečiščuje preko tlačnih peščenih filtrov.
Zajetje Lokatonci
Zajetje Lokatonci 
Vodarna Sveta Gora
Vodarna Sveta Gora

In še nakaj statističnih podatkov...
V vseh 5 občinah tako upravljamo z več kot 743 km vodovodov, preko 52.000 uporabniki in z letno distribucijo več kot 3 mio m3 vode.

Poleg navedenega imamo še 32 zajetij pitne vode, 8 objektov za čiščenje pitne vode, 92 vodoranov, 63 črpališč ter preko 1500 hidrantov.vodovodno omrežje VIK
Vodovodno omrežje VIK NG v upravljanju