Naše dejavnosti

CONA

CONA

Izboljšanje ekološkega stanja Korna in območja izliva reke Soče v Jadransko morjePrednostna os 3:  Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj:  SC 3.2.
Prednostna naložba:  PN 6d
Tipologija:  Standard

Projekt v številkah
Trajanje:  30 mesecev
Začetek: 01.09.17
Konec: 29.02.20
Št. partnerjev: 3

Celotni znesek: 1.439.634,00€

Prispevek ESRR: 1.223.688,90€

Splošni cilj projekta:
Glavni skupni cilj projekta je varstvo in izboljšanje varovanja vodnega ekosistema in biotske pestrosti za trajnostni razvoj projektnega območja, kar prispeva k programskemu specifičnemu cilju. Projekt se osredotoča na razvoj inovativnih rešitev z uporabo najsodobnejših spoznanj na evropskem nivoju, ki bodo prinašali konkretne rezultate na čezmejnem območju.

Povzetek projekta:
Čezmejno območje SLO-IT je z vidika biotske pestrosti med najbogatejšimi in najbolje ohranjenimi v Evropi. Partnerji v projektu CONA so za varstvo tega skupnega bogastva združili svoja prizadevanja, saj se zavedajo, da narava ne pozna meja. Stalno onesnaževanje voda je privedlo do takih sprememb v vodnem ekosistemu, da se je vzpostavilo tako ravnovesje, ki je škodljivo za biološko življenje. Potok Koren ima trenutno slabo kakovostno stanje, kar povzroča negativen vpliv na kakovost reke Soče. Glavni cilj projekta je izboljšati ekološko stanje vodnega ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj in nadaljnji razvoj človeštva. Projekt se osredotoča na porečje potoka Koren, ki predstavlja del porečja reke Soče in se na zavarovanem območju otoka Cona“Isola della Cona” izliva v Jadransko morje. Vsi predvideni posegi na porečju Korna gredo v smeri izboljšanja kakovosti voda, torej k izboljšanju tako stanja ohranjenosti habitatov kot tudi vrst. Pomemben del projekta predstavlja predvidena investicija na območju občine Tržič, ki bo pomembno vplivala na neposredno zmanjšanje okoljskega pritiska na zavarovano območje otoka Cona, ki je osrednji del naravnega rezervata. Glavni čezmejni učinki na ravni projekta se bodo pokazali v razvoju in postavitvi čezmejnih meteoroloških postaj , vgrajeni opremi in idejnem projektu o revitalizaciji potoka Korna, kar bo neposredno vplivalo na porečje reke Soče ter naravni rezervat. Vse to predstavlja veliko priložnost za skupno načrtovanje s posebnim poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri z namenom preprečevanja naravnih in ekoloških tveganj.

Glavni rezultati:
Glavni projektni rezultat bodo izvedeni posegi za trajnostno zagotavljanje ekosistemskih storitev s pomočjo zelenih tehnologij. Manj odpadne vode v Koren in Jadransko morje bo pozitivno vplivalo na raven stanja ohranjenosti habitatov in vrst. Zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja ter izboljšalo kemijsko-fiziološko stanje voda. Z namenom izboljšanja ekološkega stanja potoka in posledično izliva reke Soče v naravni rezervat “Isola della Cona” se bo vzpostavilo ustrezno ravnovesje. Povečala se bo njegova samočistilna sposobnost in biodiverziteta. Zasnova revitalizacije potoka Koren bo temeljila na zelenih tehnologijah (čistilni jarek in meandrirana struga) ter ekoremediaciji (uporaba naravnih sistemov in procesov za varovanje in obnovo okolja). Z revitalizacijo vodotoka bo zagotovljena dolgoročna trajnost in gospodarno upravljanje. Osnovne funkcije ekoremediacije so samočistilne lastnosti ter ohranjaje naravnih habitatov in biološke raznovrstnosti. Z ekoremediacijsko metodo se voda uspešno zadržuje, ustvari nov habitat, očisti ostanke pesticidov in drugih hranil, ki so posledica kmetijskih dejavnosti. S tem varujemo ekosistemska pomembna območja pred onesnaženjem ter sočasno omogočamo sonaravni trajnostni razvoj na čezmejnem območju.

Ostale informacije o projektu so na spletni strani projekta ( https://www.ita-slo.eu/sl/cona )

Vpogled v projekt Cona: http://h2ocona.eu/


cona1
 Partnerji projekta:

Vodilni partner:
Irisaqua SRL, Italija; http://www.irisacqua.it 
Irisaqua logo


Projektni partner 1:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Slovenija http://www.vik-ng.si
vik


Projektni partner št. 2:
Šolski center Nova Gorica, Slovenija, http://www.scng.si
Šolski center logo