OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
 • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
 • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
 • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
 • odpoved vseh storitev strankam; 
 • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
 • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
 • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
 • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Naše dejavnosti

Gotrawama

GOTRAWAMA

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., kot eden izmed projektnih partnerjev, je sodeloval pri izvedbi projekta Gotrawama - Čezmejni sistema za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice.

Omenjeni projekt je bil odobren v okviru razpisa Evropskega teritorialnega sodelovanje programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013.

Projekt je bil namenjen varstvu in skupnemu upravljanju voda, izboljšanju kakovosti voda, varovanju voda v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, uporabo vode za energetske namene, preprečevanje skupnih naravnih in tehnoloških nevarnosti ter oblikovanju trajnostnega teritorialnega razvoja in vse to v luči učinkovite udeležbe državljanov / javnosti, uprave in javnih podjetij, ki delujejo na obmejnem območju.

Cilj projekt je bil izdelati strokovne podlage za razvoj enotnega sistema za trajnostno upravljanje čezmejnih voda: površinskih ( predvsem vodotoka Vrtojbica in Koren ), podzemnih ( na območju Vrtojbenskega polja ) ter odpadnih voda na območju Gorice in Nove Gorice.

Operativni cilji interesa na tem projektu so bili: ohraniti biotsko raznovrstnost in zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov, varstvo okolja pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem, zmanjšanje porabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije, krepitev socialne kohezije znotraj funkcionalnih čezmejnih območij.

Projekt je bil izveden v 36 mesecih, to je od 11.11.2011 do 31.10.2014, s podaljšanjem do 30.4.2015.

Predstavitev našega dela v projektu Gotrawama si lahko ogledate tukaj. Zaključna konferenca projekta je bila dne 21.4.2015 v Vidmu v Italiji.

Poleg našega podjetja so sodelovali še:
 • vodilni partner: Univerza v Novi Gorici
ostali sodelujoči partnerji:

 •  Mestna občina Nova Gorica
 •  Občina Šempeter – Vrtojba
 •  Univerza v Udinah
 •  Irisacqua srl
 •  Comune di Gorizia
 •  Univerza v Ferrari
 •  Nacionalni laboratorij za zdravlje, okolje in hrano
 •  Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje ( IRGO )
  
ITA SLO