Naše dejavnosti

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče ( CČN Nova Gorica )

logoProjekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče ( CČN Nova Gorica )" je bil skupen projekt Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter Vrtojba in Občine Miren Kostanjevica.
Namen projekta je bila uresničitev ciljev iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, ki so za področje voda podrobno razdelani v veljavnem Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

V okviru projekta je bila zgrajena centralna čistilna naprava Nova Gorica s kapaciteto 50.500 PE, kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 km v Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter Vrtojba in Občini Miren Kostanjevica.

Po zaključku projekta je predvidena 95% priključitev na javno kanalizacijo in na čistilno napravo s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje.

Podrobne informacije o projektu najdete na naslovu: http://www.cisto-porecje-soce.si/

Slike z gradbišč najdete tudi na naši spletni strani: Naše dejavnosti / Sodelovanje v projektih / Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče ( CČN Nova Gorica ), na lokacijah: Nova Gorica - Solkan, Šempeter, Vrtojba in Miren - Orehovlje

Centralna čistilna naprava Nova Gorica


Predmetna čistilna naprava čisti komunalne odpadne vode iz Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter Vrtojba in Občine Miren Kostanjevica.

Čistilna naprava je locirana delno v Občini Šempeter Vrtojba in delno v Občini Miren Kostanjevica. Leži na oddaljenosti cca.800 m JV od naselja Vrtojba na desnem bregu potoka Vrtojbice in sicer cca. 1.400 m pred sotočjem z reko Vipavo. Nahaja se deloma na območju gramoznice, deloma na območju zaraščanja in gozdnega območja.

Zaradi občutljivega recipienta z majhnimi pretoki in prav tako občutljive reke Vipave, v katero se Vrtojbica izliva, 1400m od izpusta očiščene vode iz čistilne naprave, ter končno tudi Tržaškega zaliva v Jadranskem morju, se izvaja III. stopnja čiščenja odpadne vode z denitrifikacijo in defosfatizacijo. To je odstranitev hranil, ki povzročajo rast alg in posledično pomanjkanje kisika v vodotokih in morju. Izbrana MBR tehnologija omogoča visoko stopnjo čiščenja odpadne vode ter zagotavlja stabilnost parametrov na iztoku, s pomočjo membran pa ob enem zagotavlja ultrafiltracija, ki iz vode izloča tudi bakterije in viruse.

Obremenitev čistilne naprave se bo z realizirano dograditvijo kanalizacije ter z urbanističnimi plani predvidenih pozidav postopoma povečevala do končne obremenitve čistilne naprave s 50.500 PE.

ČN Nova Gorica, december 2015
 
ČN Nova Gorica, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
servisni objekti ČN, december 2015
 
dostopna cesta do ČN, december 2015


Oktobra 2015 se je začelo poskusno obratovanje nove Centralne čistilne naprave Nova Gorica in bo trajalo 1 leto.

V decembru 2015 je bila ob zaključku projekta organizirana novinarska konferenca, skupaj s predstavitvijo realiziranega projekta ter nove Centralne čistilne naprave Nova Gorica, katere se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen.

Otvoritev2
 
otvoritev1
 
Novinarska


Podrobnosti in informacije o novinarski konferenci najdete na spletni strani projekta: http://www.cisto-porecje-soce.si/

Kanalizacijsko omrežje v Mestni občini Nova Gorica


Investicija je zajela:
 • izgradnjo mešane kanalizacije na območju ulice Milojka Štrukelj v Solkanu z izvedbo dveh novih razbremenilnikov visokih vod RVV 17 in RVV 9a
 • izgradnjo in dogradnjo razbremenilnih objektov na kanalizacijskem sistemu Nove Gorice in Rožne doline
 • povečanje volumna zadrževalnega bazena deževnih vod ob križišču Erjavčeve in Prvomajske ulice
 • fekalno kanalizacijo, črpališče in tlačni vod fekalij po ulici Vinka Vodopivca
V občini je bilo zgrajeno 1.753 m fekalne kanalizacije in na novo zgrajenih oz. nadgrajenih 19 razbremenilnikov, nadgrajeni so bili 3 zadrževalni bazeni, zgrajeno je bilo 1 črpališče.

ZBDV, december 2015
 
ul.M.Štrukelj, december 2015
 
gradnja kanalizacije v Kromberku, 9.9.2014
 

Kanalizacijsko omrežje v Občini Šempeter Vrtojba


Investicija je zajela:
 • gradnjo zadrževalnega bazena na kanalu AB
 • gradnjo kanalizacije na območju bolnišnice F.Derganca
 • gradnjo kanalizacije na Hribu v Šempetru
 • ureditev kanalizacijskega sistema na območju Podmarka in Pristave
 • ureditev kanalizacije na območju spodnje Vrtojbe in Gramozne ceste
 • odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi - kanal V
 • izvedbo črpališča in tlačne povezave fekalne kanalizacije iz območja MMP Vrtojba do fekalne kanalizacije v Krožni cesti.
V občini je bilo zgrajeno 6.770 m fekalne kanalizacije,  gradnja in nadgradnja 8 razbremenilnikov, zgrajeni sta bili 2 črpališči ter 1 zadrževalni bazen.

Pregledna karta posegov v Mestni občini Nova Gorica in Šempeter Vrtojba.

Kanal "C" v Šempetru, december 2015
 
Kanal "V" Vrtojba, december 2015
 
ZBDV "AB" Vrtojba, december 2015
 

Kanalizacijsko omrežje v Občini Miren Kostanjevica 


Investicija je zajela:
 • gradnjo zbirnih fekalnih kanalov,
 • gradnjo kanalizacije Pri Grabcu, Staro mesto, V Gornjem Mirnu in Orehovljah
V občini je bilo zgrajeno 10.216 m fekalne kanalizacije in rekonstruiranih ter na novo zgrajenih 9 črpališč ( pregledna karta ).

Most čez Vipavo, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
 
Zbirni fekalni kanal, december 2015
Naložba
     
MONG
     
OMK
     
OŠV