O podjetju

Zakonodaja

OBČINSKI PREDPISI

1. Mestna občina Nova Gorica:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda
 • Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
 • Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

2. Občina Šempeter - Vrtojba:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda
 • Tehnični pravilnik za vodovod

3. Občina Miren - Kostanjevica:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda
 • Tehnični pravilnik - vodovod

4. Občina Brda:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda
 • Tehnični pravilnik - vodovod

5. Občina Renče - Vogrsko:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda
 • Tehnični pravilnik - vodovod 


DRŽAVNI PREDPISI

ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) 
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu

ZAKON O VODAH (ZV-1)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo
 • Uredba o vodnih povračilih
 • Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
 • Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
 • Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN (ZKN)

ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZgeoD-1)  

GRADBENI ZAKON (GZ-1)

ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-3)
 • Uredba o razvrščanju objektov
 • Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

ZAKON O MEROSLOVJU (ZMER-1)
 • Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili
 • Pravilnik o postopku overitve meril 

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1) 
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev 
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu 
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme 
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
 • Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij 
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPoz)
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom 
 • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti 
 • Pravilnik o požarnem redu 
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah 
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij


ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP)
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil 
ZAKON O MOTORNIH VOZILIH (ZMV-1)

ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2)
 • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem

ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP)
 • Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijskokomercialni namen in komercialni prevoz 

ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)  

ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (ZGJS)

ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS)  

ZAKON O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU (ZJZP) 

ZAKON O JAVNIH FINANCAH (ZJF)

ZAKON O REVIDIRANJU (ZRev-2)

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2)  

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) 
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08,105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17);
ZAKON O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV (ZPSDP)  
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2) 

ZAKON O PREJEMKIH POSLOVODNIH OSEB V GOSPODARSKIH DRUŽBAH V VEČINSKI LASTI REPUBLIKE SLOVENIJEIN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZPPOGD) 
 • Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1) 

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP) 

ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK)

SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) 

ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (ZSDU)

KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI  
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov 
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV)  

ZAKON O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1)

ZAKON O MINIMALNI PLAČI

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ) 

ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2) 

ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ)

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)

ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI)

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3) 

ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA – ZPVPJN
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 
 • Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti 
 • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 
 • Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih 
 • Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev 
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja 

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)

STVARNOPRAVNI ZAKONIK ( SPZ)

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ) 
 • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1)

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H) 

ZAKON O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI (ZZUZIS)