O podjetju

Zakonodaja

Seznam najpomembnejših zakonov z delovnega področja podjetja

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
Zakon o vodah (ZV-1)
Zakon o meroslovju (ZMer-1)
Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/
Obligacijski zakonik (OZ)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS)
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Pravilnik o pitni vodi
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda