O podjetju

Zakonodaja

OBČINSKI PREDPISI

1. Mestna občina Nova Gorica:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 42/2014)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda (UL RS, št. 77/2016)
 • Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (UL RS, št. 19/2015)
 • Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (UL RS, št. 6/2017)

2. Občina Šempeter - Vrtojba:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 51/2014)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda (UL RS, št. 49/2014)
 • Tehnični pravilnik za vodovod

3. Občina Miren - Kostanjevica:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 10/2014)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda (UL RS, št. 46/2015)
 • Tehnični pravilnik - vodovod

4. Občina Brda:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014)
 • Tehnični pravilnik - vodovod

5. Občina Renče - Vogrsko:
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo (Občinski list, št. 9/2014)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih, komunalnih in padavinskih voda (Občinski list, št. 27/2008)
 • Tehnični pravilnik - vodovod


DRŽAVNI PREDPISI

ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB, 49/06 –ZMetD, 66/06 –odl.US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 –ZFO-A, 108/09, 108/09 – ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ);

 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17);
 • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17);
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 75/17);
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15);
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13);
 • Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2);
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15);
 • Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08);

ZAKON O VODAH (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15);
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12);
 • Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07);
 • Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16);
 • Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09);
 • Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Uradni list RS, št. 46/05);

ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12- odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18);

ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZgeoD-1) (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID)

GRADBENI ZAKON (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);

ZAKON O UREJANJU PROSTORA (ZUREP-2) (Ur.l. RS 61/17);
 • Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/18);
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18);

ZAKON O MEROSLOVJU (ZMER-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Uradni list RS, št. 3/12);
 • Pravilnik o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14);

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1) (Ur. list RS 43/11);
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1);
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11);
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06, 61/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 –ZVZD-1);
 • Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13);
 • Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06, 61/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1);
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18);
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg);

ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPOZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ);
 • Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.);
 • Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 – popr. in 31/04);
 • Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11);
 • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ;
 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09);

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1-UPB5) (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1,109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C);


ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPRCP-UPB2) (Uradni list RS, št. 82/13 in 69/17-popr;
 • Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17-ZMV-1;

ZAKON O MOTORNIH VOZILIH – ZMV-1 (Uradni list RS, št. 75/17);

ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2) (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/07)
 • Pravilnik o notranji kontroli (Uradni list RS, št. 107/07);

ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU (ZOZP-UPB3) (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF, 33/16-PZ-F in 41/17-PZ-G;
 • Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz ( Uradni list RS, št. 70/17);

ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US 82/13, 55/15 in 15/17);

ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40);

ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18);

ZAKON O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06);

ZAKON O JAVNIH FINANCAH (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13–popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF;

ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1in 57/08 – ZFO-1A, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.);

ZAKON O REVIDIRANJU (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K);

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 –ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16 in 69/17);

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15);
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08,105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17);

ZAKON O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV (ZPSDP) (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 – ZUJF);
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17);
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12);

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13–ZDavNepr, 111/13, 25/14 –ZFU, 40/14 –ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H);

ZAKON O PREJEMKIH POSLOVODNIH OSEB V GOSPODARSKIH DRUŽBAH V VEČINSKI LASTI REPUBLIKE SLOVENIJEIN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZPPOGD) (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11– ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C);
 • Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11);

ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/11 –uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14-odl. US, 32/16 in 15/17-odl.US);

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP)-(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB, 10/15-popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16-odl. US in 63/16-ZD-C);

ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZINTPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (SRS 2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr. in 23/17);

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15- ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17-odl.US);

ZAKON O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (ZSDU-UPB1) (Uradni list RS, št. 42/07);

KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16, 12/17 in 80/17);
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14);

ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV) (Uradni list RS, št. 40/06);

ZAKON O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-1) (Uradni list RS, št. št. 111/13 in 97/14);

ZAKON O MINIMALNI PLAČI (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15);

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-UPB3) (Uradni list RS, št. 72/06);

ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 94/07);

ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.US, 102/15 in 7/18);

STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US in27717);
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13);

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17);

ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 63/04, 72/05, 114/06, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14);

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1 in 60/17);
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);
 • Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16);
 • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 39/16);
 • Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/16);
 • Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);
 • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00);

OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ – UPB1) (Uradni list RS, št. 97/07);

STVARNOPRAVNI ZAKONIK ( SPZ-1) (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13);

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18);
 • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11, 88/14 in 44/16);

ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1) (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L);

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H) (Uradni list RS, št. 82/13);

ZAKON O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI ŽIVIL IN IZDELKOV TER SNOVI, KI PRIHAJAJO V STIK Z ŽIVILI (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ);
 • Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17);