Aktualna obvestila

Obvestilo - Polnjenje bazenov

Ko uporabnik vodo iz vodovodnega sistema uporablja za polnjenje bazenov, dodaja pitni vodi sredstva za nego vode, kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti Ph in sredstva za preprečevanje razraščanja alg. Iz pitne vode tako nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje.

Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22). Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22) pa se v ta namen plačuje tudi okoljska dajatev.

V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov, uporabnik plača vodarino, odvajanje in čiščenje odpadne vode oziroma praznjenja greznic, okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod ter pripadajoči DDV. Uporabi se cenik občine, v kateri se bazen nahaja.

Bazene uporabnik praviloma polni Iz lastnega priključka.

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju, zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepovedan. Izjemoma se bazen lahko polni iz hidranta, vendar storitev lahko izvede samo pooblaščeni delavec javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. po predhodnem dogovoru. Tak način polnjenja se uporabi predvsem za bazene z volumnom nad 70 m3. Uporabnik poleg stroškov iz predhodnega člena plača tudi strošek odvzema vode iz hidranta po veljavnem ceniku javnega podjetja.

Kadar je v veljavi omejitev porabe pitne vode (npr. zaradi suše), se polnjenje bazenov ne sme izvajati nikjer na sistemu.

Nova Gorica, 30.4.2024
« nazaj