Pomembna obvestila

Način obveščanja javnosti - Pitna voda

NAČIN OBVEŠČANJA JAVNOSTI – PITNA VODA 

 
Skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.:19/04, 35/04, 26/06, 92/06-P1, 25/09) in s strokovnimi priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih. 
Upravljavci pomembnejših javnih objektov (vrtcev, šol, bolnišnic) bodo v posameznih primerih uvrščeni na prioritetno listo obveščanih. 
Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Brda, uporabnike obvesti : 
 
1. ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje – 9. člen P1 
Upravljavec o ugotovljenih razmerah z dopisom obvesti uporabnika ali upravljavca objekta čimprej, vendar najkasneje 7 dni po prejemu rezultatov preskušanj. 
 
2. v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – 21.člen P1 
Uporabniku ali upravljavcu objekta se izroči obvestilo osebno v obliki dopisa ali ustno čimprej oz. v dveh urah, ko je bila informacija prejeta, kjer je to možno. Obvestilo se v primeru večjega števila prizadetih uporabnikov posreduje preko lokalnega radia: Radio Koper, Radio 1, Radio Robin, na internetni strani podjetja ali na oglasne deske in preko Republiškega centra za obveščanje. 
 
3.  v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti – 22.člen P1 
Obveščanje se izvaja na podoben način kot v točki 2. 
 
4. v primeru odstopanja – 31.člen P1 
Obvestilo se posreduje najkasneje v sedmih dneh po pridobitvi dovoljenja preko lokalnega radia: Radio Koper, Radio 1, Radio Robin  ali oglasne deske. 
 
5.  skladno z načrtom notranjega nadzora – 34.člen P1 
Letno poročilo o skladnosti pitne vode se objavi na spletni strani najkasneje do 31. marca za preteklo leto, povzetek pa se objavi v tiskanih medijih. 
 
6.  drugi načini obveščanja 
Splošna obvestila o skladnosti pitne vode uporabniki prejmejo iz občasnih objav v tiskanih in e-medijih. Ostale javno dostopne informacije uporabniki prejmejo: 
- v informacijski pisarni Vodovodi in kanalizacija N.G.d.d., Cesta 25.junija 1b, Kromberk, Nova Gorica 
- po elektronski pošti na naslovu #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
- na spletni stani Vodovodi in kanalizacija N.G. :http://www.vik-ng.si/

« nazaj