Pomembna obvestila

Obvestilo namenjeno prebivalcem MONG, ki niso priključeni na javni vodovod

Skladno z veljavno zakonodajo in sprejetimi občinskimi sklepi so občine: Brda, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko s 1.7.2017 uvedle obveznost sistematičnega nadzorovanja in ravnanja z grezničnimi goščami, ter blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za gospodinjstva, ter ostale poslovne subjekte. Storitev praznjenja greznic in odvažanja blata iz MKČN je organizirana kot javna obvezna gospodarska služba, ki jo izvaja družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d..

Do sedaj je bilo praznjenje greznic prepuščeno lastnikom objektov. Pogosto so praznjenje in odvoz izvajali nepooblaščeni izvajalci, ki so prevzeto goščo enostavno izlili v naravo ali najbližjo kanalizacijo. Tako ravnanje ni dovoljeno in je kaznivo. Storitev Praznjenja in čiščenja grezničnih gošč in blata iz (MKČN) se bo izvajalo skladno z planom izvajalca. Uporabniki bodo o tem obveščeni najmanj 15 dni pred izvedbo praznjenja. V kolikor uporabniku načrtovani datum ne bi ustrezal, bo lahko pisno oz. po e-pošti zahteval nov termin praznjenja (najmanj 8 dni pred načrtovanim datumom), vendar ne več kot enkrat.

Storitev praznjenje greznic, odvoz blata iz MKČN in oceno obratovanja MKČN se bo za vsakega uporabnika izvršila enkrat na tri leta in obračunavala mesečno skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami, glede na m3 porabljanje vode odčitane na vodomeru. V primeru, da se poraba vode ne meri z vodomerom, bo zaračunan pavšal na podlagi števila prijavljenih oseb (0,15 m3/osebo na dan).
Mesečno se bo zaračunavala tudi omrežnina za greznice (cena na mesec).

Uporabniki, ki imajo registrirano kmetijsko dejavnostjo, lahko primerno greznično goščo in blato MKČN uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu in se zato storitev praznjenja greznic in MKČN ne bo opravljala in ne zaračunavala. Navodila dobijo pri izvajalcu javne službe. 


Informacijska pisarna

Vsem občanom in občankam nudimo na sedežu družbe brezplačno in strokovno svetovanje s področja ravnanja z odpadno vodo.

Urnik za stranke:

Ponedeljek - četrtek:  od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00
Petek od 8.00 do 11.00

« nazaj