Pomembna obvestila

Obvestilo našim odjemalcem, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Brda, Občini Miren-Kostanjevica, Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter-Vrtojba in Občini RenčeVogrsko obvešča vse uporabnike, da je v mesecu juliju 2017 pričel z zaračunavanjem čiščenja odpadnih voda.

Do sedaj so na območju v upravljanju javnega podjetja delovale le manjše čistilne naprave. Glede na sklepe vseh občinskih svetov, ki so bili sprejeti v začetku leta 2010, se storitev čiščenja do dokončanja centralne čistilne naprave ni zaračunavala uporabnikom, ampak se je pokrivala iz občinskih proračunov.

Cena čiščenja je razdeljena na variabilni del, ki pokriva stroške izvajanja storitev in se zaračuna glede na m3 porabljene vode ter na fiksni del (omrežnino), ki pokriva stroške javne infrastrukture in se zaračuna na mesec glede na velikost vodomera. Omrežnino javno podjetje v obliki najemnine plačuje v občinske proračune in tako občinam zagotavlja sredstva za obnove in gradnje javnega infrastrukturnega sistema. Po Zakonu o gospodarskih javnih službah (UL RS, št. 32/93, dopolnitve) je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, obvezna. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode je kot obvezna javna služba opredeljeno v Zakonu o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06, dopolnitve). Občine so v odlokih predpisale način in roke za obvezno priključitev na javno omrežje. Uporabniki stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, so morajo obvezno priključiti na javno kanalizacijo pod pogoji, ki jih določi javno podjetje. Greznico oz. malo komunalno čistilno napravo je v tem primeru potrebno opustiti. Greznico je potrebno očistiti, zasuti ali pa jo uporabiti za drug namen (npr. za zbiralnik vode - deževnico). Greznico mora izprazniti izvajalec javne službe na območju obravnavanih občin.

Uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo, se z dnem začetka zaračunavanja storitve čiščenje odpadnih voda zniža strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja. 

Informacijska pisarna

Vsem občanom in občankam nudimo na sedežu družbe brezplačno in strokovno svetovanje s področja ravnanja z odpadno vodo.

Urnik za stranke:

Ponedeljek - četrtek:  od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00
Petek od 8.00 do 11.00

« nazaj