Za uporabnike

Kakovost pitne vode

Temeljna naloga upravljavca vodovoda je, da mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, kot je definirano v 34.členu Pravilnika o pitni vodi ( Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 ) ter se izvaja z notranjim nadzorom, vzpostavljen na osnovah HACCP sistema (Hazard Analysis by Critical Control Points).
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica, občinah: Šempeter- Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Brda.

Izvaja se upravljanje na naslednjih vodovodnih sistemih:
vodovodni sistemi


Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom skrbi odgovorna oseba s predpisano izobrazbo ( 6. člen Pravilnika ). Notranji nadzor izvaja Služba kontrole kvalitete s pomočjo delavcev na vodovodnih sistemih. Poleg vzorčenj se izvaja stalen ( on-line ) nadzor nad kakovostjo vode v omrežju. Z daljinskim prenosom podatkov iz pomembnih točk vodovodnega sistema smo v vsakem trenutku seznanjeni s stanjem vodovodnega sistema in lahko v primeru pomanjkljivosti ukrepamo.

Poleg kontrol na SCADA sistemu izvajamo zaradi vzdrževanja kvalitete pitne vode tudi terenske kontrole kot so:
  • preglede vodovarstvenih pasov z monitoringom vodnih virov,
  • vzdrževanje vodovodnih sistemov s čiščenjem in dezinfekcijo,
  • redne predpisane preglede vodovodnih objektov in naprav,
  • izpiranje in vzdrževanje vodovodnih omrežij,
  • popravila okvar,
  • vzdrževanje s kalibracijo merilne in nadzorne opreme,
  • nadzor nad pripravo pitne vode in kvaliteto vode pri uporabnikih.
V postopkih vodooskrbe sodeluje le strokovno usposobljeno in zdravo osebje, zato imamo letna izobraževanja o kvaliteti, higieni in vzdrževanju sistemov. Vsi delavci, ki so v stiku s pitno vodo pa imajo tudi redne zdravniške preglede.

Podatki stanja na sistemu se beležijo v dnevnike, ki so mesečno dostavljeni Službi kontrole kvalitete. Tako izpolnjeni HACCP dokument je dostopen inšpekcijskim službam in podatki služijo za poročanja uporabnikom, ministrstvom in občinam. Podatki na služijo pri pregledu delovanja in planiranju vzdrževanja sistema. Notranji nadzor nam, z izbiro mest, ki jih nadzorujemo in obsegom nadzora, omogoča, da z ustreznimi ukrepi pravočasno opazimo in reagiramo na vse potencialne in že obstoječe nevarnosti, ki bi lahko ogrozile zdravje uporabnikov.

Preizkušanje vzorcev vode odvzetih na vodovodnih sistemih izvaja akreditiran Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek Nova Gorica ( NLZOH ) v skladu z določili pogodbe med upravljavcem in NLZOH. Število vzorcev notranjega nadzora vodovodnih sistemov je določeno skladno s Pravilnikom.


Kakšna je trdota vode našega vodovoda?

Porabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sistemu. Trdoto vode tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Karbonati pomenijo prehodno trdoto, ki izginja pri segrevanju vode, ko izhlapeva CO2. Netopni karbonati pa se takrat kot vodni kamen izločajo na stenah posode (npr. bojler). Preostale spojine predstavljajo tako stalno trdoto vode. Vsota vseh spojin kalcija in magnezija pa je skupna trdota vode. Za podajanje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo podajamo v nemških trdotnih stopnjah (1°N (dH) = 10mg kalcijevega oksida na liter vode ali 17,9 mg CaCO3 na liter vode) in francoskih trdotnih stopinjah (1°F = 10mg kalcijevega karbonata na liter vode).

Podatki o trdoti vode po vodnih virih ( januar 2019 )

VODNI VIR
TRDOTA VODE

 MRZLEK 7,5 °dH
 mehka
 HUBELJ 7,3 °dH
 mehka
 BRDA 7,0 °dH
 mehka
 ČEPOVAN 11,3 °dH
 srednje trda
 GRGAR 11,4 °dH
 srednje trda
 OSEK 7,7 °dH
 mehka
 VITOVLJE 7,3  °dH
 mehka
 OZELJAN ( VRBA)
 7,7 °dH
 mehka
 KROMBERK 7,9 °dH
 mehka
 SVETO - HUMARJE
 14,1 °dH
 trda
 ČEPOVAN DOL
 12,3 °dH
 trda
 GOLO BRDO
 12,7 °dH
 trda
 BATE
 11,3 °dH
 srednje trda
 SVETA GORA
 12,8 °dH
 srednje trda

°dHTIP VODE
 do 8
MEHKA
 8 - 12
 srednje TRDA
 12- 18
 TRDA
 18 - 30
 zelo TRDAPoročilo o zagotavljanju ustreznosti pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d.d.: