Za uporabnike

Moj račun

Prijava stanja vodomera

Stanje vodomera lahko odčitate sami in nam sporočite stanje, z navedbo plačnika, šifre odjemnega mesta ali naslova odjemnega mesta,  na sledeče načine:
  • preko interneta na  tej povezavi
  • preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani
  • po telefonu: od ponedeljka do petka v času uradnih ur, na tel. št. 05/339 11 17  ali 05/339 11 16 ali  05/339 11 27
  • preko e-pošte na naš naslov
Uradne ure:
od ponedeljka do četrtka: od 8.00 do 11.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure
petek: od 8.00 do 11.00 ure

Direktne bremenitve - SEPA

Od 17. decembra 2012 izvajamo storitve otvoritve in ukinitve direktne obremenitve (trajnikov) po pravilih SEPA. Direktne bremenitve izvajamo na predvidne dneve, kot je že ustaljena praksa.
Skladno s pravili sheme SDD vse otvoritve, spremembe in ukinitve vašega soglasja za direktno bremenitev (trajnikov) urejate z nami (ne več v vaši banki) in sicer izpolnjen obrazec prinesete osebno na sedež podjetja ( Služba za obračun javnih storitev ) v času uradnih ur ali pošljete po pošti na naslov podjetja. S seboj imejte osebni dokument in bančno kartico.


Sprememba lastništva / plačnika / naslova uporabnika

Uporabnik lahko prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki je predmet prenosa.
Zahtevek mora podati v pisni obliki, ali se osebno oglasiti v oddelku Službe za obračun javnih storitev.

Predložiti mora:
-  verodostojno listino (kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklep o dedovanju, zemljiškoknjižni izpisek, najemno pogodbo),
-  potrdilo o stalnem prebivališču ( v primeru spremembe naslova ),
-  davčno številko in
-  stanje vodomera.

Z novim uporabnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi, odjemu in plačilu vode.


Reklamacija računa

Če na računu ugotovite kakršno koli nepravilnost, vam svetujemo, da račun reklamirate. Reklamacijo je potrebno podati v pisni obliki v roku 10 dni od izdaje računa in jo nasloviti na našo obračunsko službo. Reklamaciji priložite reklamiran račun in odčitano stanje na vodomeru. Vložena reklamacija ne vpliva na zapadlost računa. Naše službe vam bodo pisno odgovorile v 15 dneh od prejema reklamacije.
Za dodatne informacije lahko pokličete po telefonu: 05 339 11 21 (vodja službe za obračun javnih storitev).

Kaj narediti v primeru prekomerne porabe oziroma puščanja vode

Svetujemo vam, da najprej odpravite vzroke za prekomerno porabo. Vsaka stranka mora sama pregledati interno vodovodno omrežje in odkriti napako oziroma puščanje vode. Svetujemo vam, da v primeru puščanja na internem vodovodnem omrežju (vodovodna napeljava od vodomera do objekta) poiščete vzroke za nastalo okvaro, in sicer tako, da zaprete vsa "izlivna mesta" (kot so pipe, ventil na WC kotličku, ipd.) in preverite, če se vodomer vrti.
Če se vodomer še vedno vrti, pomeni, da nekje na vodovodni napeljavi voda izteka nenadzorovano. V tem primeru poiščete vodoinstalaterja, ki vam bo okvaro popravil. Do popravila okvare vam svetujemo, da zapirate ventil za vodomerom in tako preprečite nastajanje še večje škode.
Po odpravi vzroka za prekomerno porabo lahko na našo obračunsko službo posredujete vlogo za znižanje računa. Vlogo morate posredovati v roku 10 dni od prejetja računa. Komisija za reševanje vlog in reklamacij vam bo v 15 dneh odgovorila na vašo vlogo.