Za uporabnike

E-račun

Našim uporabnikom omogočamo prejemanje elektronskih računov (eRačunov) na dva načina:
  • na elektronski naslov (e-pošta) ali
  • v spletno banko.

eRačun lahko preko spletne banke poravnate hitro in udobno z enim klikom brez prepisovanja številk in referenc. Na prejem eRačuna v spletno banko se lahko prijavijo naši uporabniki, ki so komitenti banke s podporo storitve eRačunov in uporabljajo spletno banko.

Prijava je možna neposredno preko vaše spletne banke. Navodila za prijavo najdete na spletni strani svoje banke, saj se glede na banko razlikujejo. Lahko pa se prijavite tudi tako, da izpolnite Vlogo za izdajo e-računa in nam jo vrnete.

S prijavo na elektronski račun boste prejeli eRačun, izdan v obliki elektronsko podpisanih datotek XML (namen: nadaljnja računalniška obdelava) in PDF (namen: vpogled in za izpis) ter ne boste več prejemali računov v papirni obliki.

Vsi uporabniki, ki se bodo prijavili na prejemanje eRačunov do zadnjega v mesecu, bodo račune, izdane v prihodnjem mesecu, že prejeli elektronsko.

V kolikor boste želeli prekiniti izdajo eRačuna vas prosimo, da izpolnite Vlogo za preklic e-računa in nam jo pošljite navadni po pošti ali e-pošti info@vik-ng.si


Splošni pogoji za poslovanje z e-računom podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.


1. Splošno
S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom.
Ti splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e-računa in prejemnikom e-računa v obsegu navedenem v teh splošnih pogojih.
S prijavo na enega od načinov navedenih v točki 3. teh splošnih pogojev, prejemnik e -računa potrjuje:
• da je s temi splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša;
• da soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki in na naslov naveden v prijavi;
• da je preveril, da banka prejemnika e-računa podpira storitev e-račun;
• da s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in bo izdajatelja e-računa redno, najkasneje pa v roku 8 dni od nastanka, obveščal o vseh nastalih spremembah;
• da z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev;
• da je seznanjen, da pravnim osebam prijava na storitev e-račun ni dovoljena;
• da v primeru prijave na prejemanje e-računa po elektronski pošti potrjuje, da je seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij;
• da je seznanjen, da prijava do konca tekočega koledarskega meseca omogoča prejem računa po elektronski poti pri prvem naslednjem obračunu.

2. Opredelitev pojmov
Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
• e-račun je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje po elektronski pošti in/ali v spletno oz. elektronsko banko dolžnika,
• izdajatelj e-računa je družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., ki izdaja račune v elektronski obliki opisani v prejšnjem odstavku,
• načini prijave in odjave od prejema e-računa fizična oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje, lahko prijavi/odjavi prejemanje e-računa z izpolnitvijo papirne Vloge za izdajo e-računa oz. s prijavo/odjavo na prejemanje e-računa pri banki, kjer ima odprt bančni račun,
• prejemnik e-računa je fizična oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje in ki prejema račun v elektronski obliki,
• banka prejemnika e-računa je banka, pri kateri ima prejemnik e-računa odprt bančni račun in uporablja spletno banko; banka prejema e-račune in jih posreduje prejemniku e-računa,
• banka izdajatelja e-računa je banka, pri kateri ima izdajatelj e-računov odprt transakcijski račun in s katero ima izdajatelj e-računov sklenjeno pogodbo za opravljanje storitve e-račun,
• format e-računa - e-račun je izdan v XML in v PDF obliki,
• PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik e-računa dobil po navadni pošti; za pregledovanje PDF e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader,
• XML oblika e-računa je namenjena uvozu e-računa v spletno banko in je v formatu e-SLOG (standard GZS). Možnost uvoza e-računa je odvisna od podpore banke prejemnika e-računa.

3. Prijava prejemanja e-računov
Fizična oseba, ki želi s strani izdajatelja e-računa prejemati e-račune, mora s strani izdajatelja e-računa prejeti najmanj en račun v papirni obliki in izvršiti prijavo na enega od naslednjih načinov:
• na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec Vloga za izdajo e-računa (in hkrati odjava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi, pri tem lahko izbira med opcijo prejemanje e-računa na elektronski naslov, na spletno banko ali na elektronski naslov in spletno banko hkrati.
• prijavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa.

4. Prenehanje prejemanja e-računa
Prejemnik e-računa se lahko odjavi od prejemanja e-računa na enega od spodnjih treh načinov:
• na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec Preklic vloge za izdajo e-računa (in hkrati prijava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi;
• odjavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa.
Izdajatelj si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki, v kolikor tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer se ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi, opisan v naslednjem odstavku tega člena.
Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji in enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun v naslednjih primerih:
• če prejemnik e-računa ravna v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev;
• če banka prejemnika e-računa zavrne dostavo e-računa,
• če dostava na elektronski naslov prejemnika e-računa ni bila mogoča,
• če obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona oz. sodne ali upravne odločbe, z upoštevanjem postopkov in rokov, ki jih določajo ti predpisi oz. odločbe.
Vse pravice in obveznosti iz naslova prenehanja poslovanja z e-računi skladno s temi Splošnimi pogoji prenehajo v roku dveh delovnih dni.

5. Pravice in obveznosti prejemnika e-računa
Pravice in obveznosti prejemnika e-računa so:
• da se za prejemanje e-računov prijavi na enega izmed načinov opisanih v točki 3. teh splošnih pogojev
• da posluje z banko, ki omogoča prejemanje e-računov
• da se prijavi na e-račun za osebni račun, ki omogoča prejemanje e-računov
• prejemanje in pregledovanje e-računov, za katere je izpolnil prijavo,
• lahko kadarkoli izvrši odjavo od prejemanja e-računov,
• o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računov, mora nemudoma obvestiti izdajatelja e-računov, v primeru da tega ne naredi nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa,
• v primeru, če račun ni bil dostavljen, preveri delovanje elektronske pošte ali spletne banke oz. pri izdajatelju e-računa preveri stanje svojih obveznosti,
• pravočasno, najkasneje pa ob zapadlosti vsakega posameznega računa, poravnava vse svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.

6. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij
Izdajatelj e-računa kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem prejemniku e-računa, s katerimi razpolaga. Vse osebne podatke o posameznem prejemniku e-računa varuje skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e-računov posreduje te podatke le prejemniku e-računa, banki prejemnika e-računa in banki izdajatelja e-računa zaradi izvajanja obveznosti iz naslova izvrševanja e-računov in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.

7. Končne določbe
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računi so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa prejemniku e-računa na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja pogodbe posreduje te Splošne pogoje. Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali s svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje, besedilo spremenjenih Splošnih pogojev bo prejemnikom e-računa dostopno v elektronski obliki preko izdajateljeve spletne
strani oz. v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa.
Če prejemnik e-računa do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih splošnih pogojev izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša.
Če prejemnik e-računa ne soglaša s spremembami teh Splošnih pogojev, lahko pisno odstopi od prejemanja e-računov, najkasneje do uveljavitve spremembe.
V primeru, da prejemnik e-računa zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odstopi od poslovanja z e-računom, se šteje, da je izdajatelj e-računa odpovedal poslovanje z e-računom s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki teče od dneva, ko je prejemnik e-računa izdajatelju e-računa pisno sporočil, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema.
Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil iz sistema e-računov.
Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa posreduje:
• po pošti na sedež izdajatelja e-računa,
• z uporabo komunikacijskih poti navedenih na vlogi.
Za opravljanje storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji in za razlago le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.Za odločanje o morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi s temi Splošnimi pogoji, odloča stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 15.4.2014 dalje.