Za uporabnike

Bodite odgovorni,
izberite e-račun!

Prednosti prejemanja računov v elektronski obliki:
  • pregledno: urejena evidenca prejetih računov v vaši e-banki oziroma e-pošti,
  • enostavno: prijava na prejem e-računov prek e-banke, izvoz prejetih e-računov v zaledne sisteme ali v vašo lokalno bazo in za pravne osebe tudi avtomatsko knjiženje podatkov v vašo računovodsko aplikacijo,
  • uporabniku prijazno: vsi podatki, ki so potrebni za plačilo, se lahko avtomatsko prenesejo v plačilni nalog,
  • eko: e-računi so okolju prijazni, saj nadomeščajo klasične tiskane račune,
  • racionalizacija: v podjetjih prihranimo čas in stroške ter izboljšamo procese
  • hitro: e-račun prejmete prej kot tiskanega, kjerkoli se nahajate
  • nižji stroški: nižji stroški priprave in pošiljanja e-računov dolgoročno vpliva tudi na ceno storitve za katero je bil e-račun izdan

Odločitev za prejemanja e-računov lahko uredite:

  • ePortal: v spletni aplikaciji ePortal po predhodni registraciji, 
  • osebno: z našimi uslužbenci v času, ki je namenjen delu s strankami,
  • e-sporočilo: izpolnite obrazec Vloga za izdajo e-računa in ga pošljite na info@vik-ng.si.
Splošni pogoji za poslovanje z e-računom podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.


1. Splošno
S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom.
Ti splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e-računa in prejemnikom e-računa v obsegu navedenem v teh splošnih pogojih.
S prijavo na enega od načinov navedenih v točki 3. teh splošnih pogojev, prejemnik e -računa potrjuje:
• da je s temi splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša;
• da soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki in na naslov naveden v prijavi;
• da je preveril, da banka prejemnika e-računa podpira storitev e-račun;
• da s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in bo izdajatelja e-računa redno, najkasneje pa v roku 8 dni od nastanka, obveščal o vseh nastalih spremembah;
• da z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev;
• da je seznanjen, da pravnim osebam prijava na storitev e-račun ni dovoljena;
• da v primeru prijave na prejemanje e-računa po elektronski pošti potrjuje, da je seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij;
• da je seznanjen, da prijava do konca tekočega koledarskega meseca omogoča prejem računa po elektronski poti pri prvem naslednjem obračunu.

2. Opredelitev pojmov
Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
• e-račun je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje po elektronski pošti in/ali v spletno oz. elektronsko banko dolžnika,
• izdajatelj e-računa je družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., ki izdaja račune v elektronski obliki opisani v prejšnjem odstavku,
• načini prijave in odjave od prejema e-računa fizična oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje, lahko prijavi/odjavi prejemanje e-računa z izpolnitvijo papirne Vloge za izdajo e-računa oz. s prijavo/odjavo na prejemanje e-računa pri banki, kjer ima odprt bančni račun,
• prejemnik e-računa je fizična oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno poslovno razmerje in ki prejema račun v elektronski obliki,
• banka prejemnika e-računa je banka, pri kateri ima prejemnik e-računa odprt bančni račun in uporablja spletno banko; banka prejema e-račune in jih posreduje prejemniku e-računa,
• banka izdajatelja e-računa je banka, pri kateri ima izdajatelj e-računov odprt transakcijski račun in s katero ima izdajatelj e-računov sklenjeno pogodbo za opravljanje storitve e-račun,
• format e-računa - e-račun je izdan v XML in v PDF obliki,
• PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik e-računa dobil po navadni pošti; za pregledovanje PDF e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader,
• XML oblika e-računa je namenjena uvozu e-računa v spletno banko in je v formatu e-SLOG (standard GZS). Možnost uvoza e-računa je odvisna od podpore banke prejemnika e-računa.

3. Prijava prejemanja e-računov
Fizična oseba, ki želi s strani izdajatelja e-računa prejemati e-račune, mora s strani izdajatelja e-računa prejeti najmanj en račun v papirni obliki in izvršiti prijavo na enega od naslednjih načinov:
• na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec Vloga za izdajo e-računa (in hkrati odjava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi, pri tem lahko izbira med opcijo prejemanje e-računa na elektronski naslov, na spletno banko ali na elektronski naslov in spletno banko hkrati.
• prijavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa.

4. Prenehanje prejemanja e-računa
Prejemnik e-računa se lahko odjavi od prejemanja e-računa na enega od spodnjih treh načinov:
• na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec Preklic vloge za izdajo e-računa (in hkrati prijava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi;
• odjavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa.
Izdajatelj si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki, v kolikor tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer se ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi, opisan v naslednjem odstavku tega člena.
Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji in enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun v naslednjih primerih:
• če prejemnik e-računa ravna v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev;
• če banka prejemnika e-računa zavrne dostavo e-računa,
• če dostava na elektronski naslov prejemnika e-računa ni bila mogoča,
• če obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona oz. sodne ali upravne odločbe, z upoštevanjem postopkov in rokov, ki jih določajo ti predpisi oz. odločbe.
Vse pravice in obveznosti iz naslova prenehanja poslovanja z e-računi skladno s temi Splošnimi pogoji prenehajo v roku dveh delovnih dni.

5. Pravice in obveznosti prejemnika e-računa
Pravice in obveznosti prejemnika e-računa so:
• da se za prejemanje e-računov prijavi na enega izmed načinov opisanih v točki 3. teh splošnih pogojev
• da posluje z banko, ki omogoča prejemanje e-računov
• da se prijavi na e-račun za osebni račun, ki omogoča prejemanje e-računov
• prejemanje in pregledovanje e-računov, za katere je izpolnil prijavo,
• lahko kadarkoli izvrši odjavo od prejemanja e-računov,
• o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računov, mora nemudoma obvestiti izdajatelja e-računov, v primeru da tega ne naredi nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa,
• v primeru, če račun ni bil dostavljen, preveri delovanje elektronske pošte ali spletne banke oz. pri izdajatelju e-računa preveri stanje svojih obveznosti,
• pravočasno, najkasneje pa ob zapadlosti vsakega posameznega računa, poravnava vse svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.

6. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij
Izdajatelj e-računa kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem prejemniku e-računa, s katerimi razpolaga. Vse osebne podatke o posameznem prejemniku e-računa varuje skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e-računov posreduje te podatke le prejemniku e-računa, banki prejemnika e-računa in banki izdajatelja e-računa zaradi izvajanja obveznosti iz naslova izvrševanja e-računov in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.

7. Končne določbe
Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računi so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa prejemniku e-računa na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja pogodbe posreduje te Splošne pogoje. Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali s svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje, besedilo spremenjenih Splošnih pogojev bo prejemnikom e-računa dostopno v elektronski obliki preko izdajateljeve spletne
strani oz. v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa.
Če prejemnik e-računa do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih splošnih pogojev izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša.
Če prejemnik e-računa ne soglaša s spremembami teh Splošnih pogojev, lahko pisno odstopi od prejemanja e-računov, najkasneje do uveljavitve spremembe.
V primeru, da prejemnik e-računa zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odstopi od poslovanja z e-računom, se šteje, da je izdajatelj e-računa odpovedal poslovanje z e-računom s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki teče od dneva, ko je prejemnik e-računa izdajatelju e-računa pisno sporočil, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema.
Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil iz sistema e-računov.
Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa posreduje:
• po pošti na sedež izdajatelja e-računa,
• z uporabo komunikacijskih poti navedenih na vlogi.
Za opravljanje storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji in za razlago le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.Za odločanje o morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi s temi Splošnimi pogoji, odloča stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 15.4.2014 dalje.