Za uporabnike

Načini obveščanja javnosti

Skladno z zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi Ur.list RS, 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) in s strokovnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravja - NIJZ, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih.

Upravljavci pomembnejših javnih objektov (vrtcev, šol, bolnišnic) bodo v posameznih primerih uvrščeni na prioritetno listo obveščanih.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občin Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Brda, uporabnike obvesti :

1. ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje – 9. člen P1
Upravljavec o ugotovljenih razmerah z dopisom obvesti uporabnika ali upravljavca objekta čim prej, vendar najkasneje 7 dni po prejemu rezultatov preskušanj.

2. v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – 21. člen P1
Uporabniku ali upravljavcu objekta se izroči obvestilo osebno v obliki dopisa ali ustno čim prej oz. v dveh urah, ko je bila informacija prejeta, kjer je to možno. Obvestilo se v primeru večjega števila prizadetih uporabnikov posreduje med delavniki preko radia Koper (med 6:00 in 19:00), radia Robin (med 5:00 in 17:30), na spletni strani podjetja ( www.vik-ng.si ) ali na lokalne oglasne deske ali preko Republiškega centra za obveščanje.

2.1. obveščanje uporabnikov v večernih in nočnih urah
V večernih in nočnih urah se uporabnike poleg spletne strani podjetja ( www.vik-ng.si ) obvešča še na sledeči način:
- Radio Slovenija (med 19:00 in 6:00)
- Radio Robin (med 17:30 in 5:00)

3. v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti–22. člen P1
Obveščanje se izvaja na podoben način kot v točki 2.

4. v primeru odstopanja – 31. člen P1
Obvestilo se posreduje najkasneje v sedmih dneh po pridobitvi dovoljenja preko radia Koper, radia Robin ali lokalne oglasne deske.

5. skladno z načrtom notranjega nadzora – 34. člen P1
Letno poročilo o skladnosti pitne vode se objavi na spletni strani najkasneje do 31. marca za preteklo leto, povzetek pa se objavi v tiskanih medijih.

6. drugi načini obveščanja
Splošna obvestila o skladnosti pitne vode uporabniki prejmejo iz občasnih objav v tiskanih in elektronskih medijih. Ostale javno dostopne informacije uporabniki prejmejo: