OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Okvara na vodovodnem priključku

Uporabnikom priporočamo, da redno pregledujete interne instalacije in spremljate porabo vode.

V primeru, da opazite izjemno povečanje porabe ali puščanje na vašem internem vodovodnem priključku (od ventila za obračunskim vodomerom) priporočamo, da nemudoma zaprete ventil in pristopite k sanaciji okvare.

Pri upravljavcu vodovodnega omrežja lahko zaprosite za oprostitev dela plačila vodarine. V vlogi za oprostitev dela plačila vodarine opišite nastalo situacijo ter sanacijo, sporočite stanje števca po sanaciji in skupaj z dokaznim gradivom pošljite na sedež podjetja po navadni ali elektronski pošti na naslov info@vik-ng.si .

Del računa za povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta mora uporabnik plačati v roku, navedenem na računu, ne glede na zaprosilo.

Vašo vlogo bomo obravnavali v najkrajšem možnem času in vas bomo o odločitvi obvestili.