Za uporabnike

Izredne razmere

V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, zdravstvena neustreznost pitne vode, izpad električne energije, okvare in podobno ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali omejiti dobavo vode, mora pa takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi oziroma omejitvi, obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja o trajanju in kraju motenj vodooskrbe in jim posredovati ustrezna priporočila oziroma navodila ter postopati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.