OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Na stroške uporabnika

•  če uporabnik ne poravna vseh obveznosti ( plačilo računa ), kljub predhodnemu opominu,
•  če je stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ni brezhibno in ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
•  če je priključitev na vodovodno omrežje izvedena brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z izdanim soglasjem upravljavca,
•  če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom,
•  če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
•  če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi ali odstranitvi vodomera,
•  če uporabnik onemogoči upravljavcu odčitovanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,
•  če uporabnik krši objavljene omejitve in navodila o varčevanju z vodo,
•  če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen, obnova pa je potrebna,
•  če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali dobavo vode,
•  v primeru iz tretjega odstavka 32. člena odloka,
•  če stavba ali gradbeno inženirski objekt nima urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

O prekinitvi dobave mora upravljavec obvestiti uporabnike najkasneje 24 ur pred prekinitvijo, razen v primeru 1. točke prejšnjega odstavka, ko predhodno obvestilo ni potrebno.

Dobava vode je prekinjena do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora pred ponovnim priklopom plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve na javni vodovod ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne vode.

Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na javni vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dnevih po odpravi vzroka prekinitve.