Za uporabnike

Na zahtevo uporabnika

Zaradi opustitve uporabe stavbe zaradi daljše odsotnosti uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali poslovnih enot v eno in podobnih vzrokov lahko upravljavec na pisno zahtevo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku.

Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca. V času prekinitve je uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene javne službe - omrežnino.