OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Vzdrževalna in investicijska dela

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko izvajalec izvede prekinitve dobave pitne vode v naslednjih primerih:

Upravljavec ima pravico brez povračila škode začasno prekiniti ali omejiti dobavo vode zaradi planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda ali na priključkih na javni vodovod, vendar mora najkasneje 24 ur pred prekinitvijo oziroma omejitvijo obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način in na spletni strani upravljavca o času in trajanju prekinitve oziroma omejitve dobave vode.

V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora pa takoj po prekinitvi uporabnike obvestiti o času trajanja prekinitve dobave vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.

V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali nedopustnega ravnanja z odpadki, ki bi ogrozilo vire ali distribucijo pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ali življenja ljudi in živali, mora upravljavec prekiniti dobavo pitne vode.

V primeru prekinitve dobave vode nad 24 ur mora upravljavec zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno vodo.