Za uporabnike

Prekinitve dobave pitne vode

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko izvajalec izvede prekinitve dobave pitne vode v naslednjih primerih:

1.  Vzdrževalna in investicijska dela:

 • Upravljavec ima pravico brez povračila škode začasno prekiniti ali omejiti dobavo vode zaradi planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda ali na priključkih na javni vodovod, vendar mora najkasneje 24 ur pred prekinitvijo oziroma omejitvijo obvestiti uporabike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način in na spletni strani upravljavca o času  in trajanju prekinitve oziroma omejitve dobave vode.
 • V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora pa takoj po prekinitvi uporabnike obvestiti o času trajanja prekinitve dobave vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
 • V primeru nedovoljenega izpusta odpadnih vod ali nedopustnega ravnanja z odpadki, ki bi ogrozilo vire ali distribucijo pitne vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ali življenja ljudi in živali, mora upravljavec prekiniti dobavo pitne vode.
V primeru prekinitve dobave vode nad 24 ur mora upravljavec zagotoviti najnujnejšo nadomestno oskrbo s pitno vodo.

2.  Izredne razmere:

V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, zdravstvena neustreznost pitne vode, izpad električne energije, okvare in podobno ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali omejiti dobavo vode, mora pa takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi oziroma omejitvi, obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja o trajanju in kraju motenj vodooskrbe in jim posredovati ustrezna priporočila oziroma navodila ter postopati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

3.  Na stroške uporabnika:

 • če uporabnik ne poravna vseh obveznosti ( plačilo računa ), kljub predhodnemu opominu,
 • če je stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ni brezhibno in ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
 • če je priključitev na vodovodno omrežje izvedena brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z izdanim soglasjem upravljavca,
 • če interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom,
 • če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
 • če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi ali odstranitvi vodomera,
 • če uporabnik onemogoči upravljavcu odčitovanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključka,
 • če uporabnik krši objavljene omejitve in navodila o varčevanju z vodo,
 • če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen, obnova pa je potrebna,
 • če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali dobavo vode,
 • v primeru iz tretjega odstavka 32.člena odloka,
 • če stavba ali gradbeno inženirski objekt nima urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
O prekinitvi dobave mora upravljavec obvestiti uporabnike najkasneje 24 ur pred prekinitvijo, razen v primeru 1. točke prejšnjega odstavka, ko predhodno obvestilo ni potrebno.

Dobava vode je prekinjena do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora pred ponovnim priklopom plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve na javni vodovod ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave pitne vode.

Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na javni vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dnevih po odpravi vzroka prekinitve.4.  Na zahtevo uporabnika:

Zaradi opustitve uporabe stavbem zaradi daljše odsotnosti uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali poslovnih enot v eno in podobnih vzrokov lahko upravljavec na pisno zahtevo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku.

Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca. V času prekinitve je uporabnik dolžan plačevati fiksni del cene javne službe - omrežnino.