Za uporabnike

Prevzem blata iz MKČN in greznic

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.list RS, št. 98/2015 z dne 18.12.2015) in sprejetih Odlokov o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda obvezno javno službo praznjenja greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
kamioni


STORITVE PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ IN ODVOZ BLATA IZ MKČN SO DEL OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE IN SE OBRAČUNAVA KOT STORITVE GREZNIC.


Storitve za odvoz grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) se izvajajo enkrat na tri leta.


URNIK PRAZNJENJA: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure

CENA:
Storitev greznice in MKČN je vključena v mesečni obračun na položnici od 1.7.2017 dalje.

Po opravljeni storitvi prejme lastnik/uporabnik greznice ali MKČN od pooblaščenega izvajalca potrdilo o opravljeni storitvi in evidenčni list praznjenja, ki služi kot uradno dokazilo za primer inšpekcijskega nadzora.

Lastniki/uporabnik greznic in MKČN morajo pooblaščenemu izvajalcu praznjenja omogočiti dostop do greznice, ogled greznice, posredovati podatke o velikosti greznice, ter omogočiti praznjenje. V kolikor izvajalcu ne bo omogočeno izvajanje predpisane storitve, bo lastnik prijavljen pristojni inšpekciji.

POMEMBNO: Lastniki/uporabniki greznice in MKČN po izvedbi praznjenja podpišejo potrdilo o storitvi in evidenčni list. Izvajalec izroči stranki en izvod dokumentov.

Praznjenje greznice ali MKČN se lahko izvede tudi brez prisotnosti lastnika oz. uporabnika, če je bila storitev omogočena. V tem primeru bo izvajalec pustil en izvod dokumentacije v poštnem nabiralniku.