OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Prevzem blata iz MKČN in greznic

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.list RS, št. 98/2015 z dne 18.12.2015) in sprejetih Odlokov o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda obvezno javno službo praznjenja greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
kamioni


STORITVE PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ IN ODVOZ BLATA IZ MKČN SO DEL OBVEZNE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE IN SE OBRAČUNAVA KOT STORITVE GREZNIC.

Storitve se izvajajo:
- pretočne greznice: enkrat na tri leta
- male komunalne čistilne naprave (MKČN): do dvakrat na tri leta

URNIK PRAZNJENJA: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure

CENA:
Storitev greznice in MKČN je vključena v mesečni obračun na položnici od 1.7.2017 dalje.

Po opravljeni storitvi prejme lastnik/uporabnik greznice ali MKČN od pooblaščenega izvajalca potrdilo o opravljeni storitvi in evidenčni list praznjenja, ki služi kot uradno dokazilo za primer inšpekcijskega nadzora.

Lastniki/uporabnik greznic in MKČN morajo pooblaščenemu izvajalcu praznjenja omogočiti dostop do greznice, ogled greznice, posredovati podatke o velikosti greznice, ter omogočiti praznjenje. V kolikor izvajalcu ne bo omogočeno izvajanje predpisane storitve, bo lastnik prijavljen pristojni inšpekciji.

POMEMBNO: Lastniki/uporabniki greznice in MKČN po izvedbi praznjenja podpišejo potrdilo o storitvi in evidenčni list. Izvajalec izroči stranki en izvod dokumentov.

Praznjenje greznice ali MKČN se lahko izvede tudi brez prisotnosti lastnika oz. uporabnika, če je bila storitev omogočena. V tem primeru bo izvajalec pustil en izvod dokumentacije v poštnem nabiralniku.

Plan praznjenja greznic v letu 2020 je na voljo tukaj.