OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Prijava MKČN<50PE

Potrebna dokumentacija:

1. izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave;

2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;

3. vodno soglasje oziroma gradbeno dovoljenje - VODNO SOGLASJE- Kontakt : DRSV – Cankarjeva ulica 62, Nova Gorica 05 338 38 70 – vodovarstveno območje, plazovito območje, odvajanje očiščene vode v vodotok;

4. POROČILO O PRVIH MERITVAH v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15: 20. člen – 6. Odstavek: Priloga poročila o prvih meritvah je tudi analizni izvid, ki ne sme biti starejši od 30 dni.) – se dostavi naknadno po prejemu analiznega izvida;

Potrebovali boste še analizni izvid in poročilo o prvih meritvah, ki ga ne izdamo mi.
Analizni izvid oziroma prve meritve vam izvede pooblaščen laboratorij. Prve meritve se lahko izvede v 3 do 9 mesecih po začetku obratovanja/delovanja MKČN.

Najbližji laboratorij tukaj je:
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica
Tel.: 059 689 649, Fax.: 05/ 33 086 08, Gsm.: 041 590 540, e-mail: patricija.kapusin@nlzoh.si

Analizni izvid (prve meritve) dostavite nam.

5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi (podatki o praznjenjih, opravljenih servisih,…);

6. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata ;

7. podatke o izrednih dogodkih (okvare ali druge prekinitve obratovanja male komunalne čistilne naprave).

PODATKI O MKČN manjše od 50PE s priloženo dokumentacijo lahko posredujte tudi na elektronski naslov: info@vik-ng.si .

Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik ob izgradnji javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave dolžan opustiti MKČN < 50PE in odvajati odpadno vodo neposredno v javno kanalizacijo.