Za uporabnike

Prijava MKČN<50PE

Lastnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja.

PODATKI O MKČN (word) ali PODATKI O MKČN (pdf) manjše od 50PE s priloženo dokumentacijo nam dostavite na vpogled osebno ali pošljete po pošti na naslov: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica ali na elektronski naslov: info@vik-ng.si . 

Potrebna dokumentacija:

1. izjava o lastnostih male komunalne čistilne naprave;

2. navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;

3. VODNO SOGLASJE - v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok (Kontakt za pridobitev vodnega soglasja: DRSV, Cankarjeva ulica 62, Nova Gorica; 05 338 38 70 – vodovarstveno območje, plazovito območje, odvajanje očiščene vode v vodotok) oziroma GRADBENO DOVOLJENJE

4. POROČILO O PRVIH MERITVAH v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15: 20. člen – 6. Odstavek: Priloga poročila o prvih meritvah je tudi analizni izvid, ki ne sme biti starejši od 30 dni.) – se dostavi naknadno po prejemu analiznega izvida;
Analizni izvid in poročilo o prvih meritvah ne izdamo mi.
Analizni izvid oziroma prve meritve izvajajo pooblaščeni laboratoriji. Prve meritve se izvaja v 3 do 9 mesecih od pričetka obratovanja/delovanja MKČN.
Najbližji pooblaščen laboratorij je: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano; Center za okolje in zdravje; Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica; Tel.: 05 33 08 600 ; e-mail: patricija.kapusin@nlzoh.si;
Tel.: 05 33 08 649,
Analizni izvid (prve meritve) dostavite nam.

5. dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi (podatki o praznjenjih, opravljenih servisih,…);

6. podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata ;

7. podatke o izrednih dogodkih (okvare ali druge prekinitve obratovanja male komunalne čistilne naprave).

Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik ob izgradnji javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave dolžan opustiti MKČN < 50PE in odvajati odpadno vodo neposredno v javno kanalizacijo.