Za uporabnike

Priključitev na kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Kanalizacijski priključek objekti in naprave za pred čiščenjem odpadnih voda, ter druge naprave na kanalizacijskem priključku, so v lasti uporabnikov.

kanalizacijski priključek


Postopek za priključitev nepremičnine na javno kanalizacijsko omrežje


Investitor – uporabnik mora najmanj 15 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje ter si od izvajalca javne službe, na podlagi PISNE VLOGE pridobiti SOGLASJE K PRIKLJUČITVI.

K vlogi je potrebno priložiti:
• pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijo oz. dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967;
• potrjen izpis iz zemljiškega katastra o lastniku parcele;
• grafični prikaz, iz katerega je razvidni lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo;
• načrt kanalizacijskega priključka;
• sklenjena pogodba o služnosti z lastniki zemljišč, preko katerih poteka kanalizacijski priključek ali dogovor;
• dokazilo o poravnavi vseh dajatev.

Uporabnik lahko vlogo skupaj z dokazili pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v tajništvu podjetja.

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita medsebojne obveznosti.

Priklop na javno kanalizacijo se lahko izvede samo pod neposrednim nadzorom upravljavca (pooblaščeni izvajalec) javnega kanalizacijskega omrežja medtem, ko ostala dela na kanalu lahko izvede izvajalec pod strokovnim nadzorom upravljavca. Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

Po končani montaži je obvezna izvedba:
  • vodo tesnega preizkusa, ki ga izvede izvajalec del v prisotnosti predstavnika izvajalca javne službe,
  • kontrole vgrajenega materiala in elementov kanalizacije,
  • geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje in ga preda izvajalcu javne službe.

Izvajalec javne službe izda potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen strokovno in tehnično pravilno v skladu z določbami tehničnega pravilnika.

Priključitev kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo se izvede direktno na cev ali v revizijskem jašku. Priključitev direktno na cev je dovoljena le v primeru, če je tako priključitev možno izvesti s standardnimi elementi za naknadno vgradnjo priključnih vodov – odcepov.

Na trasi kanalizacijskega priključka (1m levo in 1m desno od osi kanalizacije) ni dovoljena gradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves, nasipavanje zemlje ter postavljanje barak, ograj, drogov javne razsvetljave, cestnih požiralnikov, jaškov in drugih podzemnih inštalacij.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan greznico ali MKČN opustiti in jo na lastne stroške izprazniti.

Sprememba ali ukinitev kanalizacijskega priključka

  • Sprememba trase priključka ali povečava dimenzije priključka se obravnava na enak način, kot za nov kanalizacijski priključek.
  • Priključek se ukine na podlagi pisnega naročila lastnika priključka. Ukinitev priključka naroči lastnik objekta v primeru, ko pride do rušenja objekta. (potrebno je zatesniti priključno mesto na javni kanalizaciji ali v jašku javne kanalizacije, odvisno o priklopa in pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije)
  • Stroške ukinitve gredo v breme naročnika. Ukinitev priključka pomeni prekinitev neposredno na odcepu iz voda javne kanalizacije priključnega mesta.

KONTAKT:  T: V času uradnih ur na T: 031 772 922 ali na T: 05 339 11 00 ( izberite 3)