Za uporabnike

Priključitev na vodovodno omrežje

Nov vodovodni priključek:

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. kot upravljavci javnega vodovoda izdajamo:

1. projektne pogoje za vodovod

Vsi predvideni posegi (novogradnja, rekonstrukcija), ki vplivajo na obstoječe ali predvideno komunalno infrastrukturo, morajo biti idejno zasnovani in priloženi k vlogi za pridobitev projektnih pogojev. Izpolnjena VLOGA z ustrezno priloženimi dokumenti se predloži v pogled in odobritev upravljavcu sistema.


2. soglasje k projektnim rešitvam za vodovod

Po izdaji projektnih pogojev na idejno zasnovo, projektant investitorja izdela projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija se predloži k vlogi za izdajo soglasja na projektno dokumentacijo ter se predloži v pogled in odobritev upravljalcu sistema.


3. priključitev na javni vodovod

Za priključitev na javno vodovodno omrežje je potrebno izpolniti vlogo za gradnjo priključka. Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v tajništvu podjetja. Na podlagi vloge prejme stranka dovoljenje za priklop na javni vodovod, pogodbo o dobavi pitne vode in navodila za vzdrževanje vodovodnega priključka ter predračun za izvedbo vodovodnega priključka, ki mora biti plačan pred samo izvedbo.

Sprememba dimenzije merilnega mesta - vodomera

Vlagatelj mora za spremembo dimenzije merilnega mesta na naslov izvajalca javne službe, podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., vložiti pismeno zahtevo.

Če vlagatelj ni lastnik vodovodnega priključka, za katerega vlaga vlogo, mora vlogi priložiti pismeno pooblastilo lastnika le-tega.

V primeru, da se vloga nanaša na spremembo dimenzije vodomera večjega ali enakega DN 50, za katerim so na interni vodovodni instalaciji notranji hidranti, mora vlagatelj dostaviti tudi novo presojo požarne varnosti, pripravljeno s strani pooblaščene organizacije. Iz dokumentacije mora biti točno razvidna novo izračunana dimenzija vodomera.

Stroški zamenjave vodomera se krijejo iz omrežnine, stroški predelave oz. prilagoditev merilnega mesta za montažo novega vodomera krije uporabnik.

Na podlagi vloge vlagatelj prejme soglasje k spremembi dimenzije na odjemnem mestu, 2 izvoda pogodbe o dobavi pitne vode in predračun za stroške predelave odjemnega mesta. Po plačilu stroškov po predračunu in po prejemu enega (1) podpisanega izvoda pogodbe o dobavi pitne vode, izvajalec javne službe izvede predelavo na odjemnem mestu.

Vzdrževanje priključnega voda in vodomera je obveza izvajalca javne službe, ki mora, skladno z 31.členom Pravilnika o meroslovnih zahtevah za vodomere ( UL RS št. 26/2002 ), izvajati redne overitve vodomerov. Rok za redne overitve vodomerov je 5 let. Kakršno koli spremembo na obstoječem vodovodnem priključku in obstoječem merilnem mestu lahko izvede le izvajalec javne službe.

Navodila za vzdrževanje vodovodnega priključka:

Splošni nasveti za vzdrževanje vodomernega jaška: Vzdrževan in čist jašek je odraz odjemalčevega odnosa do higiene, zdravja in zdrave pitne vode, zato je potrebno: v času nizkih temperatur zaščititi obračunski vodomer pred zamrzovanjem, iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale smeti, ki so se nabrale čez zim, vedno omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do jaška in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera, poskrbeti za zavarovanje priključka pred mehanskimi poškodbami, poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode, vzdrževati lastno vodovodno napeljavo, pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru, sporočiti na vodovode vsako okvaro na priključku ali morebitne druge napake (šum, vlaga, netesnost, padec tlaka), ravnati v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom.