OBVESTILO STRANKAM




Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Dodatni števec v obstoječem jašku

Uporabnik lahko zaprosi za dodatni vodomer v obstoječem jašku, v primeru, da želi ločiti porabo vode v večstanovanjski hiši.

Postopek pridobitve dodatnega vodomera je sledeči:
Vlagatelj – uporabnik izpolni VLOGO za gradnjo vodovodnega priključka in na vlogo zapiše, da gre za vgradnjo dodatnega vodomera.

Vlogo lahko vloži le lastnik nepremičnine, zato mora biti vlogi priložen dokaz o lastništvu. Če se dodatni vodomer vgrajuje v obstoječi vodomerni jašek, ki je zgrajen na zemljišču v lasti tuje osebe, mora vlagatelj dostaviti soglasje lastnika obstoječega vodomernega jaška. Vlagatelj – uporabnik pošlje vlogo po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v tajništvu podjetja.

Na podlagi vloge vlagatelj - uporabnik prejme soglasje k priključitvi na javni vodovod, pogodbo o dobavi pitne vode in vzdrževanju vodovodnega priključka, navodila o vzdrževanju vodovodnega priključka, pogodbo o odvajanju odpadnih vod iz objekta, ki se sklepa glede na obstoječ način odvajanja odpadne vode iz objekta in predračun za vgradnjo dodatnega vodomera v obstoječi jašek. Vlagatelj – uporabnik mora poravnati znesek po predračunu in vrniti po 1 izvod vsake podpisane pogodbe, pred izvedbo del.

Predračunski znesek zajema demontažo dela inštalacije v obstoječem vodomernem jašku, dobavo in vgradnjo razcepnega kosa, dobavo in vgradnjo krogelnih ventilov in vodomera ter vseh potrebnih fitingov za novo odjemno mesto.

Ob izpolnitvi v prejšnjem odstavku navedenih pogojev pa je potrebno pred vgradnjo vodomera v obstoječi vodomerni jašek preveriti stanje le-tega.
Vodomerni jašek mora ustrezati določilom Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov. Zgrajen mora biti na izvajalcu javne službe dostopnem mestu, biti mora čist in suh, njegova velikost mora ustrezati notranjim dimenzijam min. 100x100x100 cm, pokrov mora biti lahke izvedbe, vstopna odprtina mora biti dimenzij min. 60x60cm.

Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena gradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves, nasipavanje zemlje ter postavljanje barak, ograj, drogov javne razsvetljave, cestnih požiralnikov, kanalizacijskih jaškov in drugih podzemnih inštalacij.

KONTAKT: T: 05 339 11 41 (Elizabeta Guštin) ali e-pošta: info@vik-ng.si