Za uporabnike

Namakalni-kmetijski priključek

Namakanje kmetijskih zemljišč z vodo iz javnega vodovoda, skladno z določili Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UR RS, štev. 88/12), se ne šteje za gospodarsko javno službo, zato mora uporabnik, pred odvzemom vode iz javnega vodovodnega sistema za potrebe namakanja, pridobiti vodno dovoljenje.

Vodno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: Direkcija), na podlagi vloge, ki jo na Direkcijo vloži uporabnik.

Obrazec vloge je objavljen na spletni strani Direkcije, dostop do omejenega obrazca je preko rubrik:
- delovna področja - raba vode - vodna dovoljenja - obrazci vlog in navodila.
vloga vodno dov
Postopek za pridobitev vodnega dovoljenja za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč je sledeči:
1. Uporabnik izbere obrazec v poglavju »Druga posebna raba vode«, obrazec št. 1 , in ga izpolni vlogo, skladno z navodili za izpolnitev vloge;
Pri izpolnjevanju obrazca mora nujno navesti predvideno porabo vode v m3/leto;

2. Uporabnik pisno zaprosi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno voda, javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za dopolnitev vloge s podatki s katerimi razpolaga izvajalec in za izdajo strokovnega mnenja. Prošnji mora priložiti dokazila o uporabi zemljišča in soglasja lastnikov zemljišč , v kolikor:
  • uporabnik ni lastnik zemljišča, ki se bo namakalo oz.
  • uporabnik ni lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajen vodomerni jašek ter podatke
  • vodovodna priključna cev do vodomernega jaška poteka preko zemljišč v tuji lasti .

Na podlagi prejetih dokumentov izvajalec gospodarske javne službe izda strokovno mnenje in vlogi priloži tehnično dokumentacijo.
Tako dopolnjeno vlogo vrne uporabniku.

3. Izpolnjeno in podpisano vlogo uporabnik pošlje na naslov:
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija Republike Slovenije za vode
Hajdrihova ulica 28 c
1000 Ljubljana

Priporočljivo je, da uporabnik dokumentaciji, preden jo pošlje na navedeni naslov, priloži tudi fotokopijo potrdila o plačani taksi. Podatki za plačilo takse so navedeni na 3. strani vloge za pridobitev vodnega dovoljenja, točka 5.

4. Ko uporabnik prejme vodno dovoljenje, pri izvajalcu gospodarske javne službe vloži pisno VLOGO za izdajo Soglasja k priključitvi na javni vodovod, ki se nahaja na spletni strani javnega podjetja v rubriki: obrazci in vloge. Vlogi mora priložiti fotokopijo vodnega dovoljenja.

Postopek pridobitve soglasja k priključitvi za namakalni priključek je enak, kot je postopek za pridobitev stalnega priključka.

KONTAKT: T: 05 339 11 41 (Elizabeta Guštin) ali e-pošta: info@vik-ng.si