Za uporabnike

Nov vodovodni priključek

Gradnja vodovodnega priključka
Vodovodni priključek mora zgraditi lastnik stavbe na lastne stroške za vsako stavbo ali objekt posebej. Zagotovljeno mora biti merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom, ki mora biti vedno dostopen upravljavcu javnega vodovoda.

Obveznost priključitve
Na območju, kjer se izvaja javna služba, je priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod obvezna, če je oddaljenost objekta od javnega vodovoda manjša od 200 m ter tehnična izvedba to dopušča.
Povsod tam, kjer se zgradi nov javni vodovod, mora upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, da je priključitev njihovih objektov na javni vodovod obvezna v roku 6 mesecev od prejema obvestila in jim določiti pogoje za priključitev.

Prepoved priključitve na javni vodovod

Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, upravljavec ne sme priključiti na javni vodovod.


1. ZA NOVO ZGRAJENE OBJEKTE

Za vsak nov vodovodni priključek za objekt je potrebno pridobiti mnenje izvajalca javne službe, ki se izda na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije. Skladno z izdanim mnenjem investitor-uporabnik pridobi gradbeno dovoljenje, s katerim lahko zaprosi za priklop na javni vodovod. (Postopek pridobitve mnenja je podrobneje opisan v delu ZA UPORABNIKE/PROJEKTNI POGOJI, MNENJA.)

Pogoji za izvedbo vodovodnega priključka:
  • V primeru, da vodovodni priključek poteka preko javne ceste, je potrebno z njenim lastnikom skleniti služnostno pravico za izvedbo in vzdrževanje vodovodnega priključka
  • Za izvedbo gradbenih del vodovodnega priključka mora investitor pridobiti dovoljenje za zaporo ceste, ki jo izda občina, na osnovi elaborata za zaporo ceste, ki ga izdela upravljavec ceste.
  • V primeru, da vodovodni priključek poteka preko zemljišča v tuji lasti, je potrebno od lastnika zemljišča pridobiti služnostno pravico za izvedbo in vzdrževanje vodovodnega priključka po tem zemljišču.

Postopek pridobitve soglasja h gradnji vodovodnega priključka
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja uporabnik izpolni VLOGO za priklop na vodovodno omrežje. K vlogi je potrebno priložiti:
  • pravnomočno gradbeno dovoljenje,
  • pooblastilo lastnika vlagatelju, če vlagatelj in lastnik nista ista oseba,
  • grafični prikaz iz katerega je razvidni lega in tlorisna velikost objekta (situacija) ter predvideni priključki na gospodarsko javno infrastrukturo,
  • načrt vodovodnega priključka,
  • morebitna sklenjena služnostna pogodba.
Soglasje h gradnji začasnega gradbiščnega priključka traja 2 (dve) leti.

Uporabnik lahko vlogo skupaj z dokazili pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v tajništvu podjetja.

Na podlagi vloge uporabnik prejme dovoljenje za začasni gradbiščni priključek, pogodbo o dobavi pitne vode in vzdrževanju vodovodnega priključka, navodila za vzdrževanje vodovodnega priključka ter predračun za izvedbo montažnih del na vodovodnem priključku. Uporabnik mora en podpisan izvod pogodbe vrniti izvajalcu javne službe in znesek po predračunu plačati pred izvedbo del.

Po pridobitvi soglasja k priključitvi in ob izpolnitvi v prejšnjem odstavku navedenih pogojev za izvedbo vodovodnega priključka lahko uporabnik pokliče kontaktno osebo ter dogovori za izvedbo. Uporabnik mora izvajalca javne službe o nameravani gradnji vodovodnega priključka obvestiti, vsaj 2 tedna pred nameravano gradnjo.

Montažna dela izvede izvajalec javne službe (Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.), po predhodnem plačilu predračuna.

Montažna dela zajemajo: dobavo in vgradnjo priključne objemke z ventilom na javno vodovodno cev, opremljeno z vgradbilno garnituro in teleskopsko cestno kapo, dobavo in vgradnjo priključne PEHD cevi d32 (DN 25), vgrajeno v zaščitno cev D 90, do vodomernega jaška, opozorilni trak ter dobavo in vgradnjo vodomera DN 20 z radiomodulom, krogelnih ventilov, ustreznih fitingov in tesnilnega materiala. (Opomba: dolžina priključne cevi je lahko max. 50 m, izračunan znesek po predračunu upošteva dolžino priključne cevi =10,00 m).

Gradbena dela izvede stranka v lastni režiji. Gradbena dela zajemajo: izkop jarka od glavne vodovodne cevi do vodomernega jaška, izkop jame za vgradnjo vodomernega jaška, dobavo in vgradnjo vodomernega jaška z ustreznim lahkim pokrovom, zasip po končanih delih in vsa ostala zaključna dela na trasi vodovodnega priključka in vodomernega jaška.

Začasni gradbiščni priključek traja 2 leti. Če uporabnik v tem času gradnje objekta še ne zaključi, mora zaprositi za podaljšanje prej navedenega soglasja. To stori z dopisom, ki mu priloži fotokopijo soglasja h gradnji začasnega gradbiščnega priključka in, v primeru, da je na odjemnem mestu prišlo do kakršnih koli sprememb, ustrezna dokazila v zvezi s tem.

Če uporabnik v času trajanja soglasja h gradnji gradbiščnega priključka gradnjo zaključi, pa mora, v primeru, da je odvajanje odpadnih vod iz objekta, skladno z gradbenim dovoljenjem, urejeno z MKČN, le-to prijaviti izvajalcu javne službe.

V primeru, da je odvajanje odpadnih vod iz objekta, skladno z gradbenim dovoljenjem, urejeno s kanalizacijskim priključkom objekta na javno kanalizacijo, mora uporabnik izvajalca javne službe o tem pisno obvestiti in ga pozvati na pregled zgrajenega kanalizacijskega priključka.
Na podlagi prej navedenega uporabnik in izvajalec javne službe skleneta novo pogodbo o dobavi pitne vode in vzdrževanju vodovodnega priključka, za nedoločen čas. Z njo se gradbiščni priključek preimenuje in pri izvajalcu javne službe nadalje obravnava kot stalni vodovodni priključek. Sprememba je brezplačna in zanjo niso potrebni dodatni dokumenti.

Če uporabnik po zaključeni gradnji ne uredi odvajanja komunalnih vod v skladu s predpisi in je dovoljenje za začasni priključek poteklo, lahko izvajalec javne službe prekine dobavo vode.
Prostor, v katerem bo vgrajen vodomer, mora biti dostopen izvajalcu javne službe.

Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena gradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves, nasipavanje zemlje ter postavljanje barak, ograj, drogov javne razsvetljave, cestnih požiralnikov, kanalizacijskih jaškov in drugih podzemnih inštalacij.2. ZA OBSTOJEČE OBJEKTE, KI SE NA NOVO PRIKLJUČUJEJO

Za obstoječe objekte, ki na javni vodovod še niso priključeni, morajo uporabniki pridobiti soglasje k priključitvi.

K VLOGI morajo priložiti dokaz o lastništvu in potrdilo, da je bil objekt zgrajen pred l. 1967, oziroma gradbeno dovoljenje, če je bil objekt zgrajen po l. 1967.

Na podlagi prejete vloge izvajalec javne službe izda soglasje k priključitvi, ki je podlaga za priklop na vodovodno omrežje.

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v tajništvu podjetja.

POSEBNA OPOZORILA:
- V primeru, da vodovodni priključek poteka preko javne ceste, je potrebno z njenim lastnikom ali upravljavcem skleniti služnostno pravico za izvedbo in vzdrževanje vodovodnega priključka ter pridobiti dovoljenje za zaporo ceste , ki ga uporabnik pridobi na občini.
- V primeru, da vodovodni priključek poteka preko zemljišča v tuji lasti, je potrebno od lastnika zemljišča pridobiti služnostno pravico za izvedbo in vzdrževanje vodovodnega priključka po tem zemljišču.

Na podlagi vloge uporabnik prejme soglasje k priključitvi na javni vodovod, pogodbo o dobavi pitne vode in vzdrževanju vodovodnega priključka, navodila o vzdrževanju vodovodnega priključka, pogodbo o odvajanju odpadnih vod iz objekta, ki se sklepa glede na obstoječ način odvajanja odpadne vode iz obstoječega objekta, in predračun za izvedbo montažnih del na vodovodnem priključku. Pred samo izvedbo del mora uporabnik poravnati znesek po predračunu in vrniti 1 izvod podpisane pogodbe o dobavi pitne vode.

Po pridobitvi soglasja k priključitvi in ob izpolnitvi v prejšnjem odstavku navedenih pogojev za izvedbo vodovodnega priključka lahko uporabnik pokliče kontaktno osebo, navedeno v soglasju k priključitvi, in se z njo dogovori o točnem poteku trase vodovodne priključne cevi in o lokaciji vgradnje vodomernega jaška. Uporabnik mora izvajalca javne službe o nameravani gradnji vodovodnega priključka obvestiti, vsaj 2 tedna pred nameravano gradnjo.

Montažna dela izvede izvajalec javne službe (Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.), po predhodnem plačilu predračuna. Ta dela zajemajo: dobavo in vgradnjo priključne objemke z ventilom, opremljenim z vgradbilno garnituro in cestno kapo, na javno vodovodno cev, dobavo in vgradnjo priključne cevi DN 25, vgrajene v zaščitno cev D 90, do vodomernega jaška, ter dobavo in vgradnjo vodomera DN 20, ventilov, ustreznih fitingov in tesnilnega materiala. (Opomba: dolžina priključne cevi je lahko max. 50 m, izračunan znesek po predračunu upošteva dolžino priključne cevi =10,00 m).

Gradbena dela izvede stranka v lastni režiji. Gradbena dela zajemajo: izkop jarka od glavne vodovodne cevi do vodomernega jaška, izkop jame za vgradnjo vodomernega jaška, dobavo in vgradnjo vodomernega jaška z ustreznim lahkim pokrovom, zasip po končanih delih in vsa ostala zaključna dela na trasi vodovodnega priključka in vodomernega jaška.

Prostor, v katerem bo vgrajen vodomer, mora biti dostopen izvajalcu javne službe.

Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena gradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves, nasipavanje zemlje ter postavljanje barak, ograj, drogov javne razsvetljave, cestnih požiralnikov, kanalizacijskih jaškov in drugih podzemnih inštalacij.

KONTAKT: T: 05 339 11 41 (Elizabeta Guštin) ali e-pošta: info@vik-ng.si