Za uporabnike

Projektni pogoji in mnenja

Projektne pogoje in mnenja izdajamo po pridobitvi vloge strank na osnovi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017 s popravki)

Opozorilo:
Vlogo za projektne pogoje in mnenja je potrebno oddati ločeno za področje vodovoda in za področje kanalizacije, kar mora biti navedeno na vlogi v poglavju : OSNOVNI PODATKI- vsebina zahteve

Kako in kam poslati vlogo?
Stranka lahko vlogo s prilogami pošlje po elektronski pošti na naslov info@vik-ng.si ali v elektronski obliki odda na tajništvu podjetja v času uradnih ur.

• Vloga za projektne pogoje in mnenja mora biti oddana na predpisanih obrazcih v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki jih dobite v prilogi omenjenega pravilnika, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2018 s spremembami ali pa v spodaj priloženih datotekah .

• Vlogo za projektne pogoje in mnenja je potrebno oddati ločeno za področje vodovoda in za področje kanalizacije, kar mora biti navedeno na vlogi v poglavju : OSNOVNI PODATKI- vsebina zahteve

Kaj mora vloga vsebovati?
Vlogi za izdajo projektnih pogojev in mnenj je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (npr. pooblastilo investitorja, če zanj ureja pridobitev projektnih pogojev ali mnenj druga oseba) in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Gradbenega zakona.


Primeri izpolnjenih obrazcev za zahteve in obrazci za zahteve so objavljeni na internetni strani Ministrstva za okolje


OBRAZCI - VODOVOD
• Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (.xlsx, .pdf)
• Priloga 9 Zahteva za izdajo mnenj (.xlsx,.pdf)

OBRAZCI - KANALIZACIJA
• Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (.xlsx, .pdf)
• Priloga 9 Zahteva za izdajo mnenj (.xlsx, .pdf)