OBVESTILO STRANKAM
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sporočajo, da v skladu s preventivnimi  ukrepi za zaščito pred širjenjem virusa Coronavirus (COVID-19), ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in usmeritvami Vlade Republike Slovenije do preklica uvedli naslednje ukrepe:
  • strank na sedežu podjetja ne sprejemamo;
  • odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem programu;
  • odpoved gradnje vodovodnih priključkov;
  • odpoved vseh storitev strankam; 
  • vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.

Za vas smo dosegljivi na:
  • preko navadne pošte: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
  • na elektronskem naslovu: #EM#696f646c44736f6c25676d257f64#EM#
  • za sporočanje okvar so dežurne številke.

Podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. opravlja nujna dela pri izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo  ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v vseh petih občinah.

Hvala za razumevanje!


Za uporabnike

Projektni pogoji in mnenja

Projektne pogoje in mnenja izdajamo po pridobitvi vloge strank na osnovi Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017 s popravki)

Opozorilo:
Vlogo za projektne pogoje in mnenja je potrebno oddati ločeno za področje vodovoda in za področje kanalizacije, kar mora biti navedeno na vlogi v poglavju : OSNOVNI PODATKI- vsebina zahteve

Kako in kam poslati vlogo?
Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali osebno vloži v tajništvu podjetja na naslovu Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Kromberk, Nova Gorica v času uradnih ur.

• Vloga za projektne pogoje in mnenja mora biti oddana na predpisanih obrazcih v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki jih dobite v prilogi omenjenega pravilnika, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2018 s spremembami ali pa v spodaj priloženih datotekah .

• Vlogo za projektne pogoje in mnenja je potrebno oddati ločeno za področje vodovoda in za področje kanalizacije, kar mora biti navedeno na vlogi v poglavju : OSNOVNI PODATKI- vsebina zahteve

Kaj mora vloga vsebovati?
Vlogi za izdajo projektnih pogojev in mnenj je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (npr. pooblastilo investitorja, če zanj ureja pridobitev projektnih pogojev ali mnenj druga oseba) in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Gradbenega zakona.


Primeri izpolnjenih obrazcev za zahteve in obrazci za zahteve so objavljeni na internetni strani Ministrstva za okolje


OBRAZCI - VODOVOD
• Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (.xlsx, .pdf)
• Priloga 9 Zahteva za izdajo mnenj (.xlsx,.pdf)

OBRAZCI - KANALIZACIJA
• Priloga 8 Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (.xlsx, .pdf)
• Priloga 9 Zahteva za izdajo mnenj (.xlsx, .pdf)