Za uporabnike

Socialna pomoč

PRAVILNIK O DODELITVI ENKRATNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM ODJEMALCEM


1. člen (predmet pravilnika)
S tem pravilnikom Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. določa upravičence, kriterije in postopek pri dodeljevanju enkratne finančne ali materialne pomoči socialno najbolj ogroženim občanom – uporabnikom javne komunalne infrastrukture.
Pomoč je namenjena posameznikom s stalnim oz. začasnim prebivališčem na območju MONG, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica, Občine Renče – Vogrsko in Občine Brda, ki se občasno znajdejo v situaciji, ko potrebujejo dodatno pomoč pri poravnavi nastalih stroškov javne komunalne infrastrukture.

2. člen (zagotavljanje sredstev pomoči)
Pomoč se zagotavlja iz lastnih sredstev podjetja, ki so predvidena s potrjenim letnim planom.

3. člen (upravičenci)
Za sredstva enkratne pomoči lahko zaprosijo vsi občani, iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, kjer je javno podjetje upravljavec javne komunalne infrastrukture in so se znašli v socialni stiski zaradi določenih vzrokov, nastalih brez njihove krivde oz. zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna brezposelnost, ipd.).

4. člen (kriterij za pridobitev pomoči)
Kriteriji po katerih se presoja dodeljevanje enkratne finančne ali materialne pomoči veljajo za odjemalce oz. prosilce, ki:
  • so prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
  • nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse zakonske možnosti za pridobitev sredstev in so se, ne po lastni krivdi, znašli v trenutni materialni ogroženosti, ter nujno potrebujejo pomoč pri poravnavi obveznosti iz naslova poravnave računa javne komunalne infrastrukture,
  • so trenutno ostali brez vsakega dohodka in socialne pomoči ali druge oblike pomoči,
  • so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, kot so dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna brezposelnost, ipd., znašli v situaciji, da ne morejo poravnati nastalih stroškov javne komunalne infrastrukture.

5. člen (višina pomoči)
Posamezni odjemalec oz. prosilec lahko uveljavlja do največ 50,00 EUR denarne pomoči ali pomoči v materialu in storitvah.
Denarna pomoč se izvede v obliki znižanja višine zneska na položnici – obračunu vodarine oz. kanalščine ter z izdajo dobropisa.
Pomoč v materialu in storitvah se izvede kot brezplačen pregled in brezplačna pomoč pri odpravi tehničnih pomanjkljivosti na vodovodnem oz. kanalizacijskem priključku posameznega prosilca.

6. člen (postopek pridobitve pomoči)
Postopek za uveljavitev pravico do enkratne pomoči se uvede na zahtevo posameznega odjemalca oz. prosilca in sicer na obrazcu »Vloga za pridobitev pomoči«, ki mora vsebovati naslednje priloge:
  • dokazilo o stalnem oz. začasnem prebivališču,
  • kratek življenjepis,
  • predstavitev problema s katerim se sooča z navedbo razloga za trenutno materialno stisko,
  • dokazila o izrabi vseh drugih oblik socialne pomoči in sicer Centra za socialno pomoč, Rdečega križa, Karitasa in občin, da je upravičenec v tekočem letu že izrabil pravico do poravnave stroškov javne komunalne infrastrukture,
  • podpisana izjava oz. soglasje za pridobivanje in preverjanje podatkov upravičenca.
Vlogo za pridobitev pomoči je potrebno poslati na naslov: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, s pripisom 'Socialna pomoč'.

7. člen
Zaradi potreb preverjanja pridobljenih ter pridobivanja dodatnih podatkov v postopku dodelitve enkratne pomoči po tem pravilniku, prosilec podpiše izjavo s katero dovoljuje preverjanje in pridobivanje dodatnih podatkov pri pristojnih organih, pravnih osebah in organizacijah, ter zavodih le za postopek dodelitve pomoči.

8. člen
V kolikor se ugotovi, da je prosilec v vlogi navajal neresnične oz. pomanjkljive podatke, mora prejemnik finančno pomoč vrniti oz. plačati finančno vrednost materialne pomoči in izgubi pravico zaprositi za pomoč po tem pravilniku za obdobje naslednjih desetih let.

Vloga za dodelitev enkratne socialne pomoči