Za uporabnike

Sprememba dimenzije vodomera

Vlagatelj mora za spremembo dimenzije merilnega mesta pri izvajalcu javne službe podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., vložiti pismeno VLOGO. Če vlagatelj ni lastnik vodovodnega priključka, za katerega vlaga vlogo, mora vlogi priložiti pismeno pooblastilo lastnika le-tega.

V primeru, da se vloga nanaša na spremembo dimenzije vodomera (> =) DN 50, za katerim so na interni vodovodni instalaciji nameščeni interni hidranti, mora vlagatelj dostaviti tudi presojo požarne varnosti, pripravljeno s strani pooblaščenega podjetja. Iz dokumentacije mora biti razvidna novo izračunana dimenzija vodomera.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (UL RS štev. 26/2002) določa, da mora izvajalec javne službe izvajati redne preglede vodomerov, skladno z zakonskimi roki (vsakih 5 let). Zaradi navedenega se strošek zamenjave samega vodomera krije iz sredstev omrežnine, stroške predelave oz. prilagoditve merilnega mesta za montažo novega vodomera pa krije uporabnik.

Na podlagi podane vloge za spremembo dimenzije merilnega mesta vlagatelj prejme Soglasje k spremembi dimenzije na merilnem mestu, dva izvoda Pogodbe o dobavi pitne vode in vzdrževanju vodovodnega priključka, ustrezno pogodbo o odvajanju odpadnih vod iz objekta, vezano na obstoječ način odvajanja odpadnih vod iz objekta in predračun za stroške predelave merilnega mesta.

Po plačilu stroškov po predračunu in prejemu po enega podpisanega izvoda vsake pogodbe, izvajalec javne službe izvede predelavo na merilnem mestu.

Vzdrževanje priključnega voda in vodomera je obveza izvajalca javne službe, zato lahko kakršno koli spremembo na obstoječem vodovodnem priključku in obstoječem merilnem mestu izvede izključno izvajalec gospodarske javne službe.