Za uporabnike

Sprememba lokacije vodomernega jaška

Skladno z Odloki o oskrbi s pitno vodo v občinah, v katerih je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., se vsaka sprememba na vodovodnem priključku (sprememba dimenzije, trase, merilnega mesta ipd.) obravnava na enak način, kot da gre za nov vodovodni priključek.

Vlagatelj – lastnik vodovodnega priključka mora za spremembo na odjemnem mestu vložiti VLOGO.

Vlogi priloži dokazilo o lastništvu in katastrski izris objekta z vrisano traso obstoječe priključne cevi in z vrisanim obstoječim vodomernim jaškom ter s prikazano traso nameravane prestavitve priključne cevi in s prikazano nameravano novo lokacijo vodomernega jaška.

Na podlagi vloge vlagatelj prejme soglasje k nameravani spremembi na odjemnem mestu, pogodbo o dobavi pitne vode in vzdrževanju vodovodnega priključka in ustrezno pogodbo o odvajanju odpadnih vod iz objekta, vezano na obstoječ način odvajanja odpadnih vod iz objekta.

Na soglasju k priključitvi je navedena kontaktna oseba izvajalca javne službe, ki jo mora vlagatelj poklicati in z njo uskladiti predvideno novo traso priključne cevi in lokacijo vodomernega jaška.

Vlagatelj - uporabnik mora izvajalca javne službe o nameravanem pričetku del obvestiti vsaj 15 dni pred pričetkom del.

Gradbena dela za prestavitev vodovodnega priključka izvede uporabnik v lastni režiji, montažna dela na prestavljenem vodovodnem priključku pa lahko izvede le izvajalec javne službe.

Stroški izvedenih montažnih del se obračunajo z računom, po opravljeni storitvi, po dejanski porabi časa in materiala in po ceniku podjetja, veljavnem na dan opravljanja storitve.