Za uporabnike

Sprememba podatkov na odjemnem mestu

V primeru spremembe podatkov na odjemnem mestu, kot so: sprememba lastnika, lastnika – dediča, priimka, novega št. oseb, najemnika, plačnika ali naslova vas prosimo, da nas o tem čim prej pisno obvestite z VLOGO po navadni ali elektronski pošti info@vik-ng.si

V primeru spremembe lastnika, plačnika, mora biti podpisana vloga s strani starega in novega lastnika/plačnika.

K vlogi priložite ustrezno dokazilo: ali dokazilo o lastništvu ( kupoprodajna pogodba, izpisek iz ZK,ipd.) ali najemno pogodbo ali drug dokument, ki izkazuje spremembo podatkov.

Javno podjetje opozarja lastnika vodovodnega priključka – odjemnega mesta, da bo v primeru neplačanih finančnih obveznosti najemnika bremenilo lastnika za neplačane obveznosti najemnika iz naslova porabe vode.