O podjetju

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGUNaziv organa: Javno podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA, d.d.

Sedež: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Telefonska številka: 05/ 339 11 00
Telefaks: 05/ 339 11 28
Naslov elektronske pošte: info@vik-ng.si
Naslov elektronske pošte zaposlenih: ime.priimek'afna'vik-ng.si
Naslov na spletu: http://www.vik-ng.si

Matična številka: 1550144
ID številka za DDV: SI91503027

Številka transakcijskega računa:
 • NOVA LB d.d. 02241-0089741389
 • NOVA KBM d.d. 04750-0000586125
 • SKB BANKA d.d. 03130-1000197349
Leto ustanovitve: 2000
Velikost podjetja: srednje


Odgovorna uradna oseba: Direktor Borut Mozetič

Datum zadnje spremembe kataloga: december 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vik-ng.si


Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu javnega podjetja, v njegovem tajništvu.2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI PODJETJE RAZPOLAGA


Javno podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je v 100% lasti občin. Lastniki javnega podjetja so MONG (58,3303%), Občina Šempeter-Vrtojba (22,5052%), Občina Brda (7,0664%), Občina Miren-Kostanjevica (4,8775%), Občina Renče-Vogrsko (5,3654) in Občina Ajdovščina (1,8552%).


2/A Kratek opis delovnega področja:

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. je bila ustanovljena kot javno podjetje za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS, štev. 32/93) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 (UL RS, štev. 42/06, 60/06,10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17). Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter – Vrtojba in občina Miren – Kostanjevica ter Goriški vodovodi, d.d. Nova Gorica so ustanovili javno podjetje za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe naselij s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Šempeter – Vrtojba, občine Miren – Kostanjevica in Občine Renče – Vogrsko.


Oskrba s pitno vodo:

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo obsega upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vsem uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi, izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav, ki obsegajo gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje ter vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja. 

Na javno vodovodno omrežje je priključenih 110 od 112 naselij. V upravljanju javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je dobrih 750 km vodovodnega omrežja v vseh petih zgoraj naštetih občinah, 64 črpališč za prečrpavanje vode, 18 razbremenilnikov za urejanje tlačnih razmer, 98 vodohranov, 25 zajetij, 28 čistilnih naprav za prečiščevanje in dezinfekcijo vode, več kot 92 reducirnih postaj, 1844 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti in skupno več kot 6000 ostalih objektov na sistemu (jaškov, zračnikov, zapornih elementov).


Odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod:

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev oziroma odpadnih voda iz drugih objektov ter odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na čistilnih napravah ter čiščenje greznic in MKČN. V upravljanju javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je dobrih 462 km kanalizacijskega omrežja v vseh petih zgoraj naštetih občinah, 39 črpališč, 45 razbremenilnikov visokih vod, 4 zadrževalne bazene in 12 čistilnih naprav. Gradnja in obnova kanalizacijskih sistemov na območjih vseh petih občin še poteka.Podjetje ima naslednja javna pooblastila:

 • investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja, čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
 • vodenje in izdelava katastra vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe ustanoviteljev;
 • določanje pogojev in dajanje soglasij za posege v prostor in okolje, ki zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja
 • dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja.

2/B Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Javno podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. je razdeljeno na štiri sektorje glede na področja dela in sicer na investicijsko–razvojni sektor, finančno– računovodski sektor, splošno–pravni in kadrovski sektor ter sektor upravljanja in vzdrževanja. V okviru sektorja upravljanja in vzdrževanja so organizirani oddelki in pododdelki in sicer oddelek čistilnih naprav, oddelek kanalizacije in oddelek vodooskrbe ter pododdelki vzdrževanje omrežja in objektov, pododdelek vodarne Mrzlek in Prelesje in servisni oddelek. Javno podjetje sestavljata v okviru notranjih enot tudi dve službi in sicer služba kontrole kvalitete in služba javnih naročil in razpisov.

Kontaktni podatki za posamezne organizacijske enote in službe so:

Investicijsko razvojni sektor:                
Mitja Gorjan, dipl.inž.el.
telefon štev.: 05/33 91 107
E-pošta: mitja.gorjan@vik-ng.si

Finančno– računovodski sektor:        
Darja Rijavec, univ. dipl. ekon.
telefon štev.: 05/33 91 111
E-pošta: darja.rijavec@vik-ng.si

Splošno–pravni in kadrovski sektor: 
Jasmina Kalin Kante, univ. dipl. prav.
telefon štev.: 05/33 91 108
E-pošta: jasmina.kalin@vik-ng.si

Sektor upravljanja in vzdrževanja:       
Borut Stepančič, ing. grad.
telefon štev.: 05/33 91 160
E-pošta: borut.stepancic@vik-ng.si

Služba kontrole kvalitete pitne in odpadne vode:                     
mag. Zvonka Kabaj Tomšič, univ.dipl.inž.kem.teh.
telefon štev.: 05/33 91 180
E-pošta: zvonka.kabaj@vik-ng.si

Služba javnih naročil in razpisov:       
Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
telefon štev.: 05/33 91 106
E-pošta: darja.nemec@vik-ng.si


2/C Organigram javnega podjetja:

organigram

2/D Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:


Jasmina Kalin Kante, univ. dipl. prav.- vodja splošno pravnega in kadrovskega sektorja, Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica; E-pošta: jasmina.kalin@vik-ng.si; telefon štev. 05/33 91 108;


2/C Seznam zakonskih, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra), ki urejajo področje dela javnega podjetjaDržavni predpisi: http://www.uradni-list.si/main.cp2

Predpisi lokalnih skupnosti:
http://www.nova-gorica.si
http://www.sempeter-vrtojba.si
http://www.obcina-brda.si
http://miren-kostanjevica.si
http://rence-vogrsko.si

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH INFORMACIJ


3/A Kratek opis načina dostopa do posameznih informacij

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa (v našem primeru od izvajalca javnih služb), nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentiranega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja smo pripravili katalog informacij javnega značaja. S tem smo omogočili prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagamo kot izvajalci javnih služb. Zagotavljamo tudi odprtost delovanja in omogočamo uresničevanje pravic posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Prizadevamo si doseči čim večjo obveščenost javnosti o našem delovanju.


Prosilci zahtevo za dostop do informacije javnega značaja naslovite pisno na naslov javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. Junija 1b, 5000 Nova Gorica, ali osebno na tajništvo podjetja v času uradnih ur. Lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov info@vik-ng.si. Uradne ure za stranke javnega podjetja so: od ponedeljka – četrtka od 8.00 do 11.00 in od 12.00 – 14.00 ure; v petek od 8.00 do 11.00 ure.
Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja je izdelan tudi stroškovnik, na podlagi katerega zaračunavamo materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

Obrazec - zahteva za dostop.docx


4. STROŠKOVNIK


Okvirni cenik o višini materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja se uporablja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, štev. 76/2005, 119/07, 95/11).

Najvišje cene materialnih stroškov za spodaj navedene storitve posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):
 • ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 • ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 • ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 • ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 • elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 • posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 • posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 • pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,Poštnina za pošiljanje informacij po pošti (Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.)

Cene temeljijo na osnovi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/2005 s spremembami).

DDV se obračuna skladno s predpisi.

V kolikor materialni stroški posredovanja javnega značaja znašajo manj kot 10 EUR z vključenim DDV, jih podjetje ne zaračunava.


5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA


- podatki o kvaliteti pitne vode
- podatki o katastru infrastrukturnih vodov
- informacije o posameznih obračunskih postavkah

6. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

MORALNI NAUK

»Ko vodnjak presuši, spoznamo vrednost vode.«

(Benjamin Franklin, Poor Richard's Almanac, 1733)