O podjetju

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGUNaziv organa: Javno podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA, d.d.

Sedež: Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
Telefonska številka: 05/ 339 11 00
Telefaks: 05/ 339 11 28
Naslov elektronske pošte: info@vik-ng.si
Naslov elektronske pošte zaposlenih: ime.priimek@vik-ng.si
Naslov na spletu: http://www.vik-ng.si

Matična številka: 1550144
ID številka za DDV: SI91503027

Številka transakcijskega računa:
  • NOVA LB d.d. 02241-0089741389
  • NOVA KBM d.d. 04750-0000566125
  • SKB BANKA d.d. 03130-1000197349
Leto ustanovitve: 2000
Velikost podjetja: srednje


Odgovorna uradna oseba: Direktor Borut Mozetič

Datum zadnje spremembe kataloga: januar 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vik-ng.si


Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu javnega podjetja, v njegovem tajništvu.2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI PODJETJE RAZPOLAGA


Javno podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je v 100% lasti občin. Lastniki javnega podjetja so MONG (58,3303%), Občina Šempeter-Vrtojba (22,5052%), Občina Brda (7,0663%), Občina Miren-Kostanjevica (4,8775%), Občina Renče-Vogrsko (5,3654) in Občina Ajdovščina (1,8552%). 

2/A Kratek opis delovnega področja:

Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. je bila ustanovljena kot javno podjetje za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda po določbah Zakona o gospodarskih javnih službah (UL RS, štev. 32/93) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 (UL RS, štev. 42/06 s kasnejšimi spremembami). Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter – Vrtojba in občina Miren – Kostanjevica ter Goriški vodovodi, d.d. Nova Gorica so ustanovili javno podjetje za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe naselij s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Šempeter – Vrtojba, občine Miren – Kostanjevica in Občine Renče – Vogrsko.


Oskrba s pitno vodo:

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo obsega upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo, zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode vsem uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi, izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav, ki obsegajo gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav, priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje ter vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja. 
Na javno vodovodno omrežje je priključenih 110 od 112 naselij. V upravljanju javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je dobrih 780 km vodovodnega omrežja v vseh petih zgoraj naštetih občinah, 63 črpališč za prečrpavanje vode, 11 razbremenilnikov za urejanje tlačnih razmer, 90 vodohranov, 25 zajetij, 28 čistilnih naprav za prečiščevanje in dezinfekcijo vode, več kot 92 reducirnih postaj, 1900 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti in skupno več kot 6000 ostalih objektov na sistemu (jaškov, zračnikov, zapornih elementov). 


Odvajanje in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod:

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zajema odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev oziroma odpadnih voda iz drugih objektov ter odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na čistilnih napravah ter čiščenje greznic in MKČN. V upravljanju javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je dobrih 400 km kanalizacijskega omrežja v vseh petih zgoraj naštetih občinah, 39 črpališč, 45 razbremenilnikov visokih vod, 4 zadrževalne bazene in 12 čistilnih naprav. Gradnja in obnova kanalizacijskih sistemov na območjih vseh petih občin še poteka.Podjetje ima naslednja javna pooblastila:

  • investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanja, čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda; vodenje in izdelava katastra vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe ustanoviteljev;
  • vodenje in izdelava katastra vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe ustanoviteljev; 
  • določanje pogojev in dajanje soglasij za posege v prostor in okolje, ki zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja;
  • dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja.

2/B Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Javno podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. je razdeljeno na štiri sektorje glede na področja dela in sicer na Sektor pitna voda, Sektor odpadna voda, Finančno – računovodski sektor in Splošni sektor. V okviru sektorjev so organizirane posamezne službe. 

Kontaktni podatki za posamezne organizacijske enote in službe so:

Sektor pitna voda:
Borut Stepančič, ing. grad
telefon: 05/33 91 160

Finančno– računovodski sektor:        
Darja Rijavec, univ. dipl. ekon.
telefon: 05/33 91 111
E-pošta: darja.rijavec@vik-ng.si

Splošni sektor:
Jasmina Kalin Kante, univ. dipl. prav.
telefon: 05/33 91 108
E-pošta: jasmina.kalin@vik-ng.si

Sektor odpadna voda:
Mojca Lapajne, univ.dipl.inž.str.
telefon: 05/33 91 191 

Služba kontrole kakovosti voda:                 
mag. Zvonka Kabaj Tomšič, univ.dipl.inž.kem.teh.
telefon: 05/33 91 180
E-pošta: zvonka.kabaj@vik-ng.si


2/C Organigram javnega podjetja:

 vik=

2/D Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:


Jasmina Kalin Kante, univ. dipl. prav.- vodja splošno pravnega in kadrovskega sektorja, Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica; E-pošta: jasmina.kalin@vik-ng.si; telefon štev. 05/33 91 108;


2/C Seznam zakonskih, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra), ki urejajo področje dela javnega podjetjaDržavni predpisi: http://www.uradni-list.si/main.cp2

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH INFORMACIJ


3/A Kratek opis načina dostopa do posameznih informacij

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo lahko posredujete vlogo na naslov Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica ali pridete osebno v tajništvo podjetja v delovnem času. Lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov info@vik-ng.si in boste želeno informacijo prejeli v zakonitem roku.


4. STROŠKOVNIK


Cene temeljijo na osnovi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, 146/22). 

Cene ne vključujejo DDV.
Format Količina Cena brez DDV
Ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4kos 0,0600 €
Ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3kos 0,1300 €
Ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formatakos 1,2500 €
Ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4kos 0,6300 € 
Ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata A3 kos 1,2500 € 
Elektronski zapis na eni zgoščenki CDkos 2,0900 € 
Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-Rkos 2,9200 € 
Ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formatakos 2,5000 € 
Elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil   kosCena nabave USB
Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko oblikokos 0,0800 € 
Pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko oblikokos 0,2000 € 

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti (Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve). 


5. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA


- podatki o kvaliteti pitne vode
- podatki o katastru infrastrukturnih vodov
- informacije o posameznih obračunskih postavkah

6. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA